Kristian

Kristian

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), u ponedeljak, 29. juna 2020, nastavlja s aktivnošču Karavana o ljudskim pravima OSI u crnogorskim gradovima, pa će tako sljedeći grad, koji će tim UMHCG obići u cilju razgovora s osobama s invaliditetom i svim ostalim zainteresovanima, biti Ulcinj. 

Karavan će početi u 11:00 časova na šetalištu kod Male plaže (Ul. Ulcinjskih morepolovaca, preko puta hotela Plaza).

Događaj se organizuje s ciljem da se osobe s invaliditetom, ali i svi drugi zainteresovani, informišu o pravima, ali i načinu njihovog ostvarivanja i zaštite. Ova aktivnost podrazumijeva informisanje, razgovor i diskusiju s građanima o Konvenciji UN o pravima OSI, kao i o garancijama konkretnih prava crnogorskim propisima i o ostvarivanju prava u praksi (uključujući prepreke na koje nailaze OSI u tom procesu). 

Neke od tema koje će biti obuhvaćene Karavanom su: prava djece s invaliditetom, prava žena s invaliditetom, pristupačnost u svim aspektima, pravo na život i poštovanje privatnosti, jednako priznavanje lica pred zakonom, pristup pravdi, osnovne slobode i integritet ličnosti, samostalni život i uključenost u lokalnu zajednicu, porodični život.

Ovim putem pozivamo građane da, uz poštovanje preventivnih mjera izazvanih koronairusom, isprate događaj i iskoriste priliku da se detaljnije informišu o pravima po osnovu invaliditeta. Za odgovore na pitanja zainteresovanim građanima biće zadužen UMHCG tim.

Podsjećamo da je Karavan krenuo od Budve i Cetinja, a nastaviće put širom Crne Gore. Tako će biti obuhvaćeno više gradova s teritorije Crne Gore, dok će o sljedećoj stanici Karavana javnost biti blagovremeno informisana. 

Ovo je samo jedna od aktivnosti planirana istoimenim projektom (Karavan o ljudskim pravima OSI) koji je finansijski podržan od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava kroz konkurs za NVO u 2019. 

Podgorica, PR pres servis - Iako zakonski okvir načelno garantuje posebnu zaštitu na radu zaposlenih osoba s invaliditetom (OSI), nedostaju posebno propisane mjere i aktivnosti u praksi koje će osigurati da zaštita i zdravlje na radu uvijek budu neizostavni segment rada svake osobe s invaliditetom.

To je saopšteno na okruglom stolu Zaštita i zdravlje na radu osoba s invaliditetom, koji je organizovan u okviru projekta OSIguraj uslove sebi!, koji sprovodi Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore uz finansijsku podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja

Izvršna direktorica UMHCG, Marina Vujačić, kazala je da, kada je riječ o pravu na zapošljavanje i rad osoba s invaliditetom, često slušamo o preprekama ili nemogućnostima pristupa zapošljavanju, odnosno konkretnom radnom mjestu, ali rijetko slušamo o uslovima na radnim mjestima, dostojanstvenom radu, i ishodima zapošljavanja. 

„Zato jako rijetko slušamo o zaštiti i zdravlju na radu za osobe s invaliditetom jer se još uvijek bavimo početnom temom i preduslovom, pa i sami zapostavljamo mjere i važnost zaštite i zdravlja na radu jer nam nekako ona dođe kao luksuz, a ne suštinska potreba, i još važnije neizostavan segment prava na rad“, rekla je Vujačić. 

Istakla je da su u Crnoj Gori nepristupačna brojna radna mjesta i okruženja, neprilagođeni procesi i uslovi rada, a kod poslodavaca ne postoje razvijene adekvatne mjere i procedure zaštite i zdravlja na radu kada su u pitanju osobe s invaliditetom.

Iako zakonski okvir načelno garantuje posebnu zaštitu na radu zaposlenih OSI, nedostaju posebno propisane mjere, pa samim tim i aktivnosti u praksi koje će osigurati da zaštita i zdravlje na radu uvijek budu neizostavni segment rada svake OSI. Neophodno je pristupiti svakoj osobi s invaliditetom pojedinačno i procijeniti rizike na konkretnom radnom mjestu i u konkretnom radnom okruženju“, smatra Vujačić.

Vjeruje da mjere profesionalne rehabilitacije i mjere zaštite i zdravlja na radu moraju biti neodvojivi segmenti stvaranja adekvatnih uslova za rad osoba s invaliditetom.

„Tek kada stvorimo i obezbijedimo sve pretpostavke za adekvatne uslove rada, napredovanje na poslu i rezultate rada, možemo procjenjivati radnu sposobnost OSI, a ne to činiti kao početni preduslov i pretpostavku manje funkcionalnosti OSI. Dakle, nesposobnost ili umanjena sposobnost za jedno radno mjesto nikada ne smije značiti nesposobnost ili umanjenu sposobnost za sva radna mjesta, a osobama s invaliditetom se radna sposobnost može procijeniti tek kad budu imale izjednačene uslove rada s osobama bez invaliditeta, odnosno drugim zaposlenima. U suprotnom, biće trajno diskriminisane, ali i zapostavljene“, istakla je Vujačić.

Zbog toga je, kako smatra, neophodno reagovati na uzroke problema, a neki od njih se odnose na neadekvatne modele pristupa invaliditetu i osobama s invaliditetom, niska očekivanja poslodavaca od zaposlenih OSI, neinformisanost i OSI i poslodavaca o mogućnostima i mjerama za stvaranje adekvatnijih uslova na radnom mjestu i u procesu rada itd.

Ministar rada i socijalnog staranja, Kemal Purišić,  kazao je da je u 2016. bilo zaposleno 245 osoba s invalididtetom kod 181 poslodavca, od toga na neodređeno njih 65.

„Na dan 31.12.2019, 820 poslodavaca ostvaruje pravo na subvenciju zarade za 1407 lica s invaliditetom. Na određeno vrijeme zaposleno je 635 lica s invaliditetom, dok su 772 lica s invaliditetom zaposlena na neodređeno vrijeme“, rekao je Purišić.

Zaštiti i zdravlju na radu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja posvećuje se, kako je istakao, velika pažnja i to je jedan „od prioriteta Vlade i kao takav je bitna pretpostavka sigurnog i zdravog radnog odnosa i važan aspekt zatvarajućeg trećeg mjerila za Poglavlje 19 - Zapošljavanje i socijalna politika“.

U prošloj godini, kako je rekao, ukupan iznos opredijeljenih sredstava za finansiranje nevladinih organizacija na nivou Ministarstva rada i socijalnog staranja, iznosio je preko 705 hiljada eura, za finansiranje četiri prioritetne oblasti iz nadležnosti toga ministarstva.

„Za oblast zaštite i zdravlja na radu opredijeljeno je 120 hiljada za finansiranje sedam projekata. U ovoj godini Ministarstvo rada i socijalnog staranja finansiraće aktivnosti nevladinih organizaciija u pet prioritetnih oblasti iz svoje nadležnosti u vrijednosti od 948 hiljada eura od čega je 200 hiljada eura opredijeljeno za oblast zaštite i zdravlja na radu“, naveo je Purišić.

Naglasio je da su adekvatni uslovi rada za osobe s invaliditetom neizostavan segment u oblasti zaštite i zdravlja na radu, dok Zakon o zaštiti i zdravlju na radu i propisuje posebnu zaštitu OSI, te da predstavlja posebban izazov za cijelo društvo.  

Savjetnica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Milena Krsmanović, istakla je da je zaštita i zdravlje na radu podjednako važno za sve zaposlene, ali kada je riječ o osobama s invaliditetom u „kontekstu zaštite i zdravlja na radu moramo najprije govoriti o razumnim adaptacijama, o individualnom pristupu i individulanoj pravdi“.

„Međunarodna organizacija rada (ILO) upozorava da oko 426 miliona osoba s invaliditetom živi ispod granice siromaštva. Izvještaj ove organizacije ističe izazove sa kojima se OSI suočavaju na tržištu rada, a te izazove i probleme dijeli i Crna Gora - slabo plaćeni poslovi, diskriminacija, potcjenjivanje kvalifikacija, problem prevoza i prebivališta, slabi podsticaji, predrasude i društveno nerazumijevanje“, navela je Krsmanović.

Ona smatra da razumna adaptacija predstavlja preduslove za zapošljavanje, pristup radu osoba s invaliditetom i da su šire od samog pojma prilagođavanja radnog mjesta.

„I ne samo za to, već i za napredovanje u službi, iskazivanje svojih punih potencijala i kapaciteta. Razumno prilagođavanje predstavlja mjere koje obezbjeđuju pristup svim pojedinicima ponaosob, uvažavajući sve mjere posebnosti i karakteristike“, objasnila je Krsmanović.

Naglasila je da razumne adaptacije moraju biti bolje i preciznije garantovane u crnogorskom zakonodavstvu, kako onom iz oblasti antidiskriminacije, tako i iz oblasti zapošljavanja lica sa invaliditetom. Iako se u praksi može reći da se razumno prilagođavanje sprovodi kroz mjere profesionalne rehabilitacije to je slučaj samo ukoliko se OSI zaposli pod tzv. posebnim uslovima, ali ukoliko se zapošljava pod opštim uslovima onda se ne sprovode ni mjere razumnih adaptacija, odnosno ne prilagođava se i ne oprema konkretno radno mjesto. 

Zaključila je da s kompezacijskog modela pristupa OSI treba preći na model u kojem se izjednačavaju mogućnosti za OSI, te da se mora iskorijeniti medicinski i funckionalni model pristupa invaliditetu u oblasti rada i zapošljavanja kako bi se i iskorijenila diskriminacija koju de facto trpe. 

Direktor ZOPT-a, Slaven Ćipranić, ukazao je da je pri definisanju potreba OSI uočeno da je jedna od glavnih prepreka u zapošljavanju strah poslodavca da li će uspjeti da obezbijedi sigurno i bezbjedno radno mjesto za OSI.

„To je jedna od barijera kod poslodavaca. Naše aktivnosti imaju za cilj da smanje rizike na radnom mjestu, da povećaju produktivnost, efikasnsot i da na kraju budu zadovoljni i OSI i poslodavac, a sve to bi dovelo do češćeg zapošljavanja OSI, socijalne uključenosti. Sve mjere utiču i treba da vode stvaranje društva jednakih šansi u smislu zapošljavanja i ostvarivanja prava na rad OSI“, rekao je Ćipranić.

Programska menadžerka u UMHCG, Anđela Radovanović, ukazala je da efikasnot zaštite i zdravlja na radu zavisi od angažovanosti svih faktora, kako kod poslodavca, tako i na svim drugim nivoima.

„Poslodavac koji je svjestan važnosti zaštite i zdravlja na radu investiraće više od propisanog minimuma i na taj način obezbijediti odgovarajući nivo dugoročne zaštite i zdravlja na radu svojim zaposlenima“, rekla je Radovanović.

Načelnica Direkcije za poslove zaštite i zdravlja na radu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Danijela Šuković, rekla je da je donijet veliki broj podzakonskih akata koji se odnose na mjere zaštite i zdravlja na radu.

„Prilikom donošenja podzakonskih akata sprovodimo proceduru koja se odnosi na uključivanje nevladinog sektora u izradu istih i objavljujemo javni poziv za sve nevladine organizacije da se uključe i predlože svoje kandidate koji će dati maksimalan doprinos da se unaprijede propisi, koji su na snazi“, rekla je Šuković.

Kada su u pitanju akti o procjeni rizika u prošloj godini, izrađeno je ukupno 955 akata.

„Obuhvaćeno je ukupno 22.074 zaposlenih. U narednom periodu ćemo se morati baviti provjerom kvaliteta akata o procjeni rizika jer tu postoje problemi na terenu“, kazala je Šuković.

Samostalni savjetnik I u Zavodu za zapošljavanje Crne Gore, Stanko Laković, istakao je da u dijelu profesionalne rehabilitacije, poslodavci nemaju dovoljno informacija šta ona može da im pruži, kako bi povećali efikasnost zaposlenih lica.

„U prethodnom periodu, mjere profesionalne rehabilitacije nisu tekle planiranom dinamikom. Ali imamo povećan broj uključenih lica u mjere profesionalne rehabilitacije. Nismo uspjeli, nakon prilagođavanja radnih mjesta i nakon što poslodavac dobije bespovratna sredstva za prilagođavanje radnog mjesta, da se krene u praćenje tog lica s invaliditetom kako bi se vidjelo na koji način ta oprema njemu pogoduje, da li vremenom treba da se mijenja, da li još nešto treba učiniti kako bi se radno mjesto potpuno prilagodilo“, naveo je Laković.

Smatra da je momenat da se pređe u dalju edukaciju poslodavaca kako bi vidjeli šta mjere profesionalne rehabilitacije nude i kako bi se fokus sa subvencija na zarade stavio na druge benefite, a sve u cilju većeg zapošljavanja lica s invaliditetom i zadržavanja posla.

„Svako lice koje je na evidenciji treba da bude uključeno u mjere profesionalne rehabilitacije, zato što mi iz toga dobijamo mnogo više informacija o tom licu“, pojasnio je Laković.

Inspektor rada I za oblast zaštite i zdravlja na radu- koordinator za grupu poslova za oblast zaštite i zdravlja na radu u Odsjeku za inspekciju rada, Zlatko Popović, kazao je da je, što se tiče zaštite i zdravlja na radu, tokom prošle godine, bilo 3.302 inspekcijska nadzora.

„96 odsto inicijativa pripada oblasti radnih odnosa i zapošljavanja, a četiri odsto se odnosi na oblast zaštite i zdravlja na radu. U toku prošle godine, s obzirom na to da poslodavac ima obavezu da odmah, a najkasnije u roku od 24 časa prijavi svaku smrtnu, tešku, kolektivnu i drugu povredu, koja uzrokuje odsustvo zaposlenih duže od tri dana, mi smo imali ukupno 82 prijave vezano za povrede, od toga smo imali 27 uviđaja povreda na radu, od toga je 20 bilo teških povreda, a sedam je bilo smrtnih slučajeva. Najčešće se te povrede dešavaju u građevinskom sektoru“, rekao je Popović.

U toku prošle godine je, kako je rekao, bilo 37 rješenja o privremenoj zabrani rada.

„U oblasti zaštite i zdravlja na radu smo u toku prošle godine imali 956 izrečenih prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 287.440 eura“, kazao je Popović.

Nikola Nikolić i Maja Rajković proglašeni su za najbolje atletičare Trofeja Podgorice, prvog mitinga bacača za osobe s invaliditetom.

Nikolić je u bacanju diska, u spojenim kategorijama F11-13 (osobe s oštećenjem vida) ostvario hitac 34,79 metara. Taj rezultat po tablicama Svjetske para-atletske federacije vrijedi 784 boda. Nikolić je za 44 centimetra popravio lični rekord, koji je prošlog vikenda postavio u Baru (34,35).

Rajković, četvrtoplasirana sa posljednjeg šampionata Evrope, nastup u koplju u kategoriji F 54 -56 (bacanja iz specijalizovane stolice) završila je hicem od 11 metara i 55 centimetara. Njen rezultat po tablicama Svjetske para-atletske federacije vrijedi 419 bodova.

Na mitingu je postavljeno pet ličnih rekorda. Najbolje rezultate u karijeri ostvarili su i Miloš Spaić u bacanju kugle, u kategoriji F 11-13 (osobe s oštećenjem vida), u istoj kategoriji Mirnes Ramović i Miloš Ranitović u disku i Radmilo Baranin, koji je u istoj disciplini nastupio u kategoriji F 34 (bacanja iz specijalizovane stolice).

Spaić je trijumfovao sa rezultatom deset metara i 91 centimetar. To je za 11 centimetara bolji rezultat od njegovog dosadašnjeg rekorda, koji je postavio prošlog vikenda u Baru (10,80), a 15 više u odnosu na prošlu sezonu.

Kao drugoplasirani završio je Ramović (9,50), dok je treći bio Ranitović (9,28). Ramović je bio drugi i u bacanju diska hicem od 29,48 metara, što je za 50 centimetara bolji rezultat od ličnog rekorda. Pobjedničko postolje, kao i u kugli, kompletirao je Ranitović hicem od 25 metara i 63 centimetra. To je za 92 centimetara dalje od njegovog dosadašnjeg najboljeg rezultata.

Šampion Evrope iz Grostea, Radmilo Baranin koplje je bacio 21 metar. On je trijumfovao ispred Senada Husovića (20,07) i Nedžada Pepića (14,70). Baranin je bio najbolji i u kugli i slavio rezultatom 8,74 metara. Kao drugoplasirani završio je Husović (7,08), dok je treći bio Mersad Murić (7,03).

Vicešampionka Evrope iz Berlina, Marijana Goranović kuglu je u kategoriji F 41 bacila 6,48, a disk 18,86 metara. U takmičarskom dijelu nastupili su i Ermin Slaković (F40), Dragan Roganović (F55), Vladan Nikolić i Jasminko Nokić.

Učestvovali su i atletski reprezentativci Crne Gore u redovnom programu, rekorder u bacanju kugle Tomaš Đurović i Risto Drobnjak.

Organizatori mitinga, koji je održan na bacačkom poligonu Resursnog centra za djecu i mlade Podgorica, bili su Paraolimpijski komitet Crne Gore (POKCG) i Atletski klub osoba sa invaliditetom Vihor.

Takmičenje je finansirano iz programa POKCG za 2020. godinu koji je podržalo Ministarstva sporta i mladih.

Izvor: www.mina.news.com Osobe s invaliditetom moći će od jula da računaju na novu aplikaciju Info za sve uz pomoć koje će dobijati servisne informacije u audio-formatu i na znakovnom jeziku, potvrdio je juče gradonačelnik Beograda prof. dr Zoran Radojičić. Na svojim mobilnim telefonima osobe s oštećenjem sluha i vida imaće pristup potrebnim podacima koji će im olakšati svakodnevni život.

Prezentacija nove tehologije održana je u prostorijama Gradske organizacije gluvih Beograda. Prvi čovjek prestonice je zajedno s načelnicom Gradske uprave Sandrom Pantelić, predsjednikom GO Vračar Milanom Nedeljkovićem i pomoćnicom gradonačelnika Novog Sada Ljiljanom Koković obišao prostorije novoosnovanog servisa, u okviru koga se pruža podrška u komunikaciji i informisanju osobama s invaliditetom.

"Realizacijom projekta "Uspostavljanje međuopštinske saradnje u cilju osnivanja servisa podrške u mobilnosti i komunikaciji" između Beograda i Novog Sada i gradskih opština Vračar i Savski Venac, osobama s invaliditetom servisne informacije činimo dostupnijim", naveo je Radojičić. "Jasno je koliko je svakome od nas važno da zna vrijeme kada će se izmijeniti režim usluge distribucije vode i struje, red vožnje gradskog prevoza.

Zahvaljujući pristupačnom formatu i nabavljenoj opremi, svi partneri moći će da štampaju materijal na Brajevom pismu. Pomoću aplikacije "Info za sve", osobe s oštećenjem sluha imaće i mogućnost SOS poziva, odnosno da u svako doba dana pozovu tumača za znakovni jezik.

Odluku o međuopštinskoj saradnji donijeli su odbornici Skupštine grada Beograda na sjednici održanoj u martu, a sredstva za ovaj projekat iznose nešto više od 27.000 švajcarskih franaka (oko 25.000 €). Uprava GO Vračar, prema odluci, trebala je da nabavi SOS aplikaciju za osobe s oštećenjem sluha, aplikaciju za servisne informacije, štampač na Brajevom pismu i računarsku opremu.

Izvor: www.novosti.rs 

Donosiocima odluka i pružaocima usluga u oblasti zaštite i spašavanja neophodne su edukacije i obuke o načinima obezbjeđivanja i pružanja podrške osobama s invaliditetom u situacijama rizika, vanrednim, kriznim i drugim humanitarnim situacijama, dok je zakonski okvir u ovoj oblasti potrebno unaprijediti. Opšta pristupačnost kako fizičkog okruženja i objekata, tako i informacija, komunikacija, informaciono-komunikacionih tehnologija i sredstava, te usluga i saobraćaja mora biti na mnogo većem nivou kako bi osobe s invaliditetom bile u manjem riziku, a službama zaštite i spašavanja bio olakšan rad. 

Ovo je zaključak s treninga kojem su prisustvovali zaposleni u Direktoratu za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova, uključujući i one u OKC 112, komandiri i službenici lokalnih službi zaštite i spašavanja iz Podgorice, Danilovgrada, Kolašina i Bara, Gorske službe spašavanja, Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i Uprave policije. U toku treninga učesnici su dobili više informacija o modelima pristupa osobama s invaliditetom, potrebama OSI, načinima obezbjeđivanja i pružanja podrške u situacijama rizika, s ciljem izjednačavanja mogućnosti i zaštite integriteta OSI. 

Potrebno je da država donese protokol o postupanju prema OSI u situacijama rizika i drugim vanrednim, kriznim i humanitarnim situacijama, a da kroz planove zaštite i spašavanja sve javne ustanove u posebnom segmentu definišu procedure i načine pružanja podrške i pomoći OSI. 

S druge strane, takve edukacije potrebne su i samim osobama s invaliditetom kako bi i samozaštita i preventiva bila na adekvatnijem nivou. Takođe, službenici lokalnih službi zaštite i spašavanja ističu da je neophodan registar osoba s invaliditetom kako bi u vanrednim i kriznim situacijama pravovremeno imali informaciju o tome kome je pružanje pomoći prioritet, i gdje i da li se osobe s invaliditetom nalaze u nekom prostoru gdje je potrebno pružiti pomoć i zaštitu.

Poseban segment treninga bio je posvećen pristupačnosti kao preduslovu bezbjednosti i dostojanstva OSI, te načinima komunikacije i asistencije OSI.  Lokalne službe zaštite i spašavanja su podijelile iskustva pružanja podrške i pomoći osobama s invaliditetom koje one nekada vrše i u redovnim situacijama upravo zbog nepristupačnosti i drugih vidova barijera s kojima se OSI suočavaju. 

Predstavnici lokalnih službi pozvali su UMHCG da predavanja održi u svim službama na terenu, kako bi se njihovi zaposleni neposredno upoznali s potrebama OSI, dok je istaknut i značaj i uloga medija u edukacijama i širenju informacija na pristupačan i razumljiv način, uz posebno naglašenu važnost blagovremenog i pravovremenog informisanja. 

Sve navedeno doprinijelo bi da OSI manje budu izložene riziku i ugrožene, te da se u značajnijem sprovode preventivne aktivnosti a ne one koje se odnose na saniranje posljedica. 

Trening je organizovan u Podgorici, a na njemu je učestvovalo 19 učesnika, iako je projektom planirano njih 15, što govori o velikom interesovanju učesnika.

Aktivnost je dio projekta 112 – koraci ka sigurnOStI koji Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore sprovodi uz finansijsku podršku Ministarstva unutrašnjih poslova posredstvom Konkursa za raspodjelu sredstava Fonda sredstava za zaštitu i spašavanje.

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore u okviru projekta 112 – koraci ka sigurnOStI organizuje jednodnevni trening za donosioce odluka i pružaoce usluga u oblasti zaštite i spašavanja o načinima postupanja i modelima pristupa OSI u situacijama rizika i drugim vanrednim i kriznim situacijama.

Trening će se održati u Podgorici, u petak, 19. juna, s početkom u 9.30 časova, u hotelu Hilton. Cilj treninga je informisanje donosilaca odluka i pružalaca usluga o modelima pristupa osobama s invaliditetom, potrebama OSI, načinima obezbjeđivanja i pružanja podrške u situacijama rizika, a sve u cilju izjednačavanja mogućnosti i zaštite integriteta OSI. Treningu će prisustvovati zaposleni u Direktoratu za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova, uključujući i one u OKC 112, komandiri i službenici lokalnih službi zaštite i spašavanja iz Podgorice, Danilovgrada, Kolašina, Cetinja, Nikšića i Bara, Gorske službe spašavanja, Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i Uprave policije.  

Poseban segment treninga biće posvećen pristupačnosti kao preduslovu bezbjednosti i dostojanstva OSI, te načinima komunikacije i asistencije OSI. 

Ova aktivnost je dio projekta 112 – koraci ka sigurnOStI koji sprovodi UMHCG, uz finansijsku podršku Ministarstva unutrašnjih poslova posredstvom Konkursa za raspodjelu sredstava Fonda sredstava za zaštitu i spašavanje.

Atletski miting bacača Trofej Podgorice 2020 biće održan sjutra na bacačkom poligonu Resursnog centra za djecu i mlade Podgorica, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta Crne Gore (POKCG).

Sportisti će se takmičiti u bacanju kugle i diska u kategorijama F11-13 (osobe s oštećenjem vida) i F40-41 (osobe niskog rasta) i bacanju kugle i koplja u kategorijama F34 i F54-56 (bacanja iz specijalizovane stolice).

“Na takmičenju će sezonu otvoriti evropski šampion iz Groseta u bacanju koplja u kategoriji F34 Radmilo Baranin, a svoj ovosezonski rekord pokušaće da popravi, aktuelna dvostruka evropska vicešampionka u bacanju kugle u kategoriji F41, Marijana Goranović”, piše u saopštenju.

Navodi se da će mlade nade crnogorske para-atletike Nikola Nikolić i Miloš Spaić pokušati da nastave niz sjajnih rezultata u bacanju diska odnosno kugle.

Nastup na mitingu najavili su i reprezentativci Crne Gore u redovnom programu, rekorder u bacanju kugle Tomaš Đurović, Risto Drobnjak i Milica Pejović.

Organizatori mitinga su POKCG i Atletski klub osoba sa invaliditetom Vihor.

Početak takmičenja zakazan je za 17.00 časova.

Izvor: www.mina.news 

Splitsko udruženje Liberato napravilo je istoimenu stranicu s interaktivnom digitalnom mapom za kretanje osoba s invaliditetom, prvu takvu u Hrvatskoj. Osnivači udruženja su studenti informacionih tehnologija.

Internet stranica za pomoć osobama s invaliditetom pokrenuta je u februaru, a kako su osnivači kazali, to je tek prva verzija.

"Označili smo 100 lokacija u Splitu koje u potpunosti daju informacije o pristupačnosti. Ako na nekim lokacijama imaju stepenice ili je omogućen dolazak osobe s invaliditetom s psom vodičem, objasnio je programer Stipo Margić."

"Upoznao sam se sa Stipom na fakultetu i počeli smo da se družimo i izlazimo i vidjeli smo da postoji problem pristupačnosti, pa smo odlučili da napravimo interaktivnu mapu", ispričao je programer Mijo Matijević.

Na stranici možete pogledati željeni restoran i provjeriti koliko je prilagođen osobama s invaliditetom.

Dodaju da su dobili važne mejlove i poruke preko mreža od roditelja osoba s invaliditetom i samih osoba s invaliditetom, kako je ovo sve od izutetne važnosti u ovom gradu. 

Ovo je prva takva stranica u Hrvatskoj i žele je proširiti na cijelu zemlju. Njihov trud prepoznalo je i Sveučilište u Splitu – uskoro će dobiti Rektorovu nagradu.

Internet stranicu možete pogledati ovdje.  

Izvor: www.trogirskiportal.hr 

Kolekcija za osobe s invaliditetom unosi novi preokret u tradiciju, pružajući moderan stil s inovativnim modifikacijama koje osnažuju ljude i olakšavaju oblačenje.

Za 15% svjetske populacije koja ima neku vrstu invaliditeta, nešto tako jednostavno kao što je oblačenje može biti pravi izazov. Inspirisan iskustvima i ličnom istorijom kreativni tim je osmislio proces dizajniranja kako bi otkrio uspješna rješenja. 

„Dodatna vrijednost dolazi od diskretnih, pametnih prilagođavanja koja olakšavaju proces oblačenja, da i djeca i odrasli s invaliditetom imaju veću nezavisnost - i dobar osjećaj.“

Kolekcija se sastoji od jakni u blok bojama sa patentnim zatvaračem, košulja od pletiva za muškarce, polo haljina i prugastih košulja za žene, kao i haljina, jakni i šortseva za djecu. Svaki komad je istog kvaliteta, iste tkanine i istog osnovnog dizajna koji brend nudi u svojim drugim kolekcijama. Prilagođavanja su diskretna, sa zaista funkcionalnim modifikacijama koje olakšavaju oblačenje i omogućavaju djeci i odraslim osobama s invaliditetom da se osamostale i osjećaju dobro.

Prvi put predstavljena u proljeće 2016., Adaptiv kolekcija je treća linija Hilfiger-a namijenjena posebno osobama s invaliditetom. Kolekcija Tomi Hilfiger Adaptiv (Tommy Hilfiger Adaptive) je dostupna u e-prodavnici brenda od 14. juna.

Izvor: www.harpersbazaar.rs 

utorak, 02 jun 2020 10:03

Vincent predstava o autizmu

Hrvatsko Narodno Pozorište Ivana pl. Zajca iz Rijeke, nakon Mikelanđela (Michelangela) u koprodukciji s Dubrovačkim igrama, 3. juna na Prvom online (onlajn) besplatnom pozorišnom festivalu predstavalja se u 21.00 časova  sa predstavom Vincent autorke i redateljke Olje Lozice.

Vincent iz naslova je glavni lik drame, čija je tema autizam i diskriminacija prema drugačijima.

Naslovnu ulogu, ulogu Vincenta, glumi umirovljeni Zdenko Botić koji prikazuje čitav životni put Vincenta. Rediteljka Olja Lozica proslavila se s predstavom Prasac koji gleda u sunce (Pozorište Marina Držića), koja je dobitnica Zlatnog smijeha Dana satire za pozorišno istraživanje, a s predstavom Sad je, zapravo, sve dobro (ZeKaeM) pobijedila je na Marulovim danima.

Prije četiri godine radila je Moju nuklearnu ljubav' Teatra Rugantnino, Kotor teatra i ADU. 29. juna u ITD-u ima će novu premijeru, pod nazivom Dobro je ništa koja se bavi temom depresije.

Igraju: Zdenko Botić, Olivera Baljak, Petar Cvirn, Jelena Lopatić, Jasmin Mekić, Nika Mišković, Nikola Nedić, Damir Orlić, Tanja Smoje

Izvor:portal Jutarnji list 

Tekst pripremio: Ivan Čović

Strana 27 od 46

Back to top