Željko

Željko

Iako nije obavezujući, on predstavlja smjernice koje će pomoći opštinama da donesu svoje lokalne akcione planove, a kojima će utvrditi aktivnosti za unaprjeđenje položaja lica s invaliditetom u lokalnoj zajednici, kažu iz Zajednice opština

Na današnoj sjednici Odbora za društvene djelatnosti, kojom je predsjedavao predsjednik Odbora Savo Borozan, utvrđen je Model lokalnog akcionog plana za zaštitu lica s invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za 2024-2027. godinu.

Strategijom za zaštitu lica s invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za period 2022-2027, utvrđena je obaveza da do 2025. godine sve jedinice lokalne samouprave usvoje lokalni akcioni plan koji će pratiti realizaciju strateških ciljeva na lokalnom nivou", saopšteno je iz Zajednice opština

U cilju, kako kažu, pružanja stručne podrške članicama u donošenju lokalnih strateških dokumenata, Zajednica opština je obrazovala radnu grupu za pripremu ovog Modela.

Radna grupa je imala i predstavnika nevladninog sektora, koji je bio u obavezi da konsultuje ostale relevantne nevladnine organizacije u Crnoj Gori koje se bave pravima osoba s invaliditetom, prilikom davanja predloga i sugestija za pripremu ovog dokumenta. Model lokalnog akcionog plana Zajednica opština će dostaviti svim opštinama na korišćenje. Iako nije obavezujući, on predstavlja smjernice koje će pomoći opštinama da donesu svoje lokalne akcione planove, a kojima će utvrditi aktivnosti za unaprjeđenje položaja lica s invaliditetom u lokalnoj zajednici", navode u saopštenju

Model je, pojašnjavaju iz Zajdnice opština, pripremljen u skladu s Metodološkim okvirom razvijanja politika, izrade i praćenja sprovođenja strateških dokumenata Vlade Crne Gore.

„Primjenom ove metodologije, i kroz prikaz postojećeg stanja u svim opštinama, doprinijeće se jednostavnijem praćenju napretka u svim oblastima ljudskih prava lica s invaliditetom na nivou lokalnih samouprava. Model sadrži set predloga konkretnih aktivnosti u svim tematskim oblastima prepoznatih Strategijom: Žene i djevojčice s invaliditetom; djeca s invaliditetom/djeca sa smetnjama u razvoju; Diskriminacija u oblastima: pristupačnosti, socijalne i dječje zaštite, privatnosti i porodičnih odnosa, vaspitanja, obrazovanja i stručnog osposobljavanja, zapošljavanja, zdravstvene zaštite, političkog i javnog života, kulture, sporta i rekreacije", navode iz Zajednice opština. 

Odbor se, dodaju, upoznao sa zaključcima Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore sa sjednica održanih u 2023. posebno onih koji se tiču finansiranja dnevnih centara za djecu s smetnjama i teškoćama u razvoju.

Odbor je još jednom potvrdio svoj stav sa prethodne sjednice, da učešće opština u troškovima dnevih centara treba da bude najviše 30%, da bi opštine mogle da pružaju neke druge usluge za kojim postoji potreba u lokalnoj zajednici, a ne da većinu sredstava ulažu u dnevne centre. Odbor je upoznat i sa zaključkom sa sastanka sa Minstarkom kulture i medija da bi trebalo razmotriti mogućnost pripreme Modela opštinskog programa razvoja kulture za naredni petogodišnji period, imajući u vidu da je to obaveza koja je utvrđena Zakonom o kulturi i Nacionalnim programom razvoja kulture", navode u saopštenju

Izvor: Portal Analitika

Pripremila: Dajana Vuković

Crnogorski obrazovni sistem, uprkos uvedenom inkluzivnom obrazovanju, ne pruža svima jednake mogućnosti za školovanje. 

Sofija Ivanović, talentovana učenica prvog razreda podgoričke Gimnazije, i Nikola Zekić, magistar etnomuzikolog, ističu da je pravo na obrazovanje osnovno ljudsko pravo. Ipak, njihovo iskustvo pokazuje da je pitanje ostvarivanja ovog prava za brojne generacije osoba s invaliditetom i dalje izazov. Govorili su mi da ne mogu da slikam i pitali se kako osoba sa oštećenjem vida može da slika. Demantovala sam ih i pokazala da mogu. Mogu ja mnogo više od toga, kaže Sofija. Crna Gora je ratifikovala Konvenciju UN o pravima osoba sa invaliditetom 2009, čime se obavezala na osiguranje pristupačnosti obrazovanju i sprečavanje diskriminacije po osnovu invalidnosti. 

Inkluzija podrazumijeva potpunu uključenost osoba s invaliditetom u sve sfere društvenog života, a obrazovanje svakako spada u jednu od njih. Nedostatak pristupačne literature jedna je od prepreka na putu ka ostvarivanju ovog osnovnog ljudskog prava, jer otežava samostalnost u pristupu udžbenicima i ostalom obrazovnom materijalu. Suočeni sa nedostatkom udžbenika na Brajevom pismu tokom obrazovnog procesa, i Sofija i Nikola se za prevod i pripremu materijala za štampu često oslanjaju na pomoć roditelja i svojih profesora. 

Kada sam počinjao da učim da sviram klavir, većina knjiga mi nije bila pristupačna na Brajevom pismu. Morao sam da se snalazim, a kad su u pitanju knjige koje nijesam imao iz klavira, profesorica mi je diktirala note, ja sam ih zapisivao i tako učio, priča Nikola. 

Vjerovao je, kaže, da generacije nakon njega neće morati da se snalaze koliko i on. Ipak, kad je angažovan kao Sofijin asistent u nastavi, sa razočarenjem je shvatio da se i Sofija, nakon toliko godina, suočava sa  istim problemima. Note sam učila tako što bi mi profesorica na času rekla odgovarajući prstored i note, a odmah nakon završetka časova u Muzičkoj školi, išla bih kući da vježbam potreban materijal, da ne bih zaboravila ono što sam naučila, priča Sofija.

Inicijative poput multimedijalnog izdanja štampane knjige (DAISY udžbenika) olakšavaju pristupačnost gradivu, ali su još uvijek ograničene na dio predmeta samo za osnovnu školu, ne pružajući adekvatan izbor za kvalitetno obrazovanje. Sa druge strane, na fakultetima ne postoji literatura na Brajevom pismu, što studentima i studentkinjama sa oštećenjem vida značajno otežava proces obrazovanja.

 Crna Gora je u procesu ratifikacije Marakeškog sporazuma, što predstavlja korak ka olakšavanju pristupa štampanim djelima osobama s oštećenjem vida u pristupačnim formatima kao što su Brajevo pismo, zvučne knjige i uvećani font slova. Implementacijom ovog sporazuma biće omogućena razmjena literature u prilagođenim formatima između država, kao i produkcija istog u državi potpisnici. Podrška asistenta tokom procesa obrazovanja od izuzetnog je značaja za osobe sa invaliditetom. Uloga asistenata u nastavi ogleda se, prije svega, u tehničkoj pomoći u obezbjeđivanju pristupa obrazovanju i obrazovnom postignuću. 

Od njih se očekuje pomoć u pristupu školi, učionici i nastavnom procesu, koji uključuje pisanje, računanje, rukovanje priborom, izvođenje grafomotornih radnji ili praktikovanje fizičkih vježbi. Ipak, iskustva osoba sa invaliditetom ukazuju na to da je potreban širi opseg djelovanja asistenata. Sa druge strane, nedovoljan broj asistenata i asistentkinja, kao i njihova nedovoljna obučenost, ograničavaju efikasnost ove usluge u praksi.

Zakonima u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja predviđena je mogućnost asistenta u nastavi, dok se ovo pitanje zakonski ne uređuje u dijelu visokoškolskog obrazovanja. Za posljedicu imamo to da mnoge osobe s invaliditetom odlučuju da ne nastave školovanje, napuštaju fakultete i suočavaju se s poteškoćama u ostvarivanju svojih obrazovnih i karijernih ciljeva. Tokom obrazovanja se nerijetko dešava da roditelji preuzimaju ulogu asistenata, dodatno povećavajući troškove života. Tako su i Nikolini i Sofijini roditelji prevodili i štampali udžbenike za njih. Dodatno, Sofijini roditelji su pravili ili iz inostranstva pribavljali brojna didaktička pomagala kako bi ona lakše savladala matematiku, hemiju ili fiziku. Nikolina nastavnica je u osnovnoj školi vezla kako bi im približila koordinatne sisteme, a razlomke im je pojašnjavala uz pomoć baklave. Međutim, takvih entuzijasta među nastavnicima i nastavnicama nema mnogo, pa je najveći teret ipak na roditeljima.

Što se tiče obrazovanja, u ranim razredima, osim Brajeve mašine, jedino što je potrebno su entuzijazam, ljubav i malo kreativnosti. To svako kod sebe može da nađe. Ako nemate nikakvog materijala, dovoljno je da uzmete papir, običnu olovku koja je naoštrena, izbockate ono što vam treba da dijete može da napipa sa druge strane, kaže Sofijina mama, Snežana.

Prema dostupnim podacima, osobe s invaliditetom najčešće upisuju srednje stručne smjerove. Na ovo se odlučuju zbog nedostatka adekvatne podrške i mogućnosti izbora onih obrazovnih usmjerenja koja pružaju širu profesionalnu perspektivu.  Ovo ukazuje na potrebu za ozbiljnim naporima kako bi se u potpunosti uspostavila politika inkluzivnog obrazovanja u srednjem školovanju. Kad je u pitanju visoko obrazovanje, situaciju dodatno komplikuje činjenica da zakonom nije uređeno pitanje asistenata u nastavi.

Nikola je dio školovanja proveo i u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je, kako kaže, iskusio kako je to biti dio obrazovnog sistema koji svima pruža jednake uslove  za obrazovanje, bez obzira na njihova lična svojstva.

Porediti Ameriku i Crnu Goru u smislu obrazovanja je kao porediti dva pejzaža dvije različite planete, recimo Marsa i Merkura. Tamo dobijete ono što tražite i obrazovanje je zaista usmjereno prema individui. Jer, ni dvije individue sa oštećenim vidom nemaju uvijek iste potrebe. Tamo postoji stručan i obrazovan kadar, zakonski okvir, a ne samo dobra volja entuzijasta. Postoje i posljedice ako neko ne poštuje te zakone, nešto što se zove lična odgovornost, kaže Nikola.

Sofija, učenica prvog razreda  podgoričke Gimnazije, kaže da su joj prilike za pristupačno obrazovanje izuzetno značajne, jer otvaraju vrata ka ostvarenju njenih prava, ciljeva i planova za budućnost.

Roditelji su me učili da mi nebo bude granica i podizana sam da budem otvorenog uma. Kroz obrazovanje, prije svega kod kuće, a zatim i u školi, otkrivala sam stvari koje volim da radim i u kojima bih mogla da se pronađem kasnije, kad bude vrijeme da odaberem svoj životni poziv, kaže Sofija, koja izuzetno svira klavir, pjeva, govori francuski jezik i osvaja brojna priznanja i diplome. 

Da nema odustajanja, jasan je i Nikola. Smatra da treba vjerovati u bolje sjutra, i u međuvremenu ne sjedjeti skrštenih ruku, već izvući najbolje od onog što trenutno imaju. Da svojim svakodnevnim naporima i djelima ljudima „utuvimo“ u glavu da mi nijesmo ni žrtve, ni heroji, ni junaci, nego samo ljudi koji žele da žive svoje živote, zaključuje Nikola.

Obrazovanje za osobe s invaliditetom u Crnoj Gori ključni je korak ka izgradnji inkluzivnog društva u kojem svaki pojedinac ima priliku da ostvari svoj puni potencijal. Značajan napredak u obezbjeđivanju uslova za to biće postignut implementacijom strukturne reforme sistema procjene invaliditeta. Novi sistem procjene invaliditeta biće zasnovan na modelu ljudskih prava, što će u  praksi značiti da će proces procjene invaliditeta biti usmjeren na identifikovanje prepreka sa kojima se osoba sa invaliditetom suočava, te pružanje podrške za prevazilaženje istih, sa ciljem stvaranja mogućnosti za njihov samostalan život u zajednici. 

Projekat Reforme sistema procjene invaliditeta“ uz finansijsku podršku Evropske unije sprovode UNDP i Vlada Crne Gore, uz podršku organizacija civilnog društva.

Izvor: CDM 

Pripremila: Dalida Rastoder

Iz Komunalne policije i inspekcije Televizija Vijesti nije dobila odgovor, dok iz Sekretarijata za saobraćaj navode da ukoliko postoje tehnički uslovi za iscrtavanje horizontalne i postavljanje vertikalne signalizacije može se rezervisati parking mjesto.

Budući da blizu svoje zgrade u Ulici Nikole Kovačevića, u podgoričkom naselju Blok 5, nema parking mjesta koje je previđeno za osobe s invaliditetom, Nevenka Slomović primorana je da svoj uredno obilježen automobil ostavlja na drugom mjestu.

"Ovdje se parkiramo jer sam osoba sa invaliditetom i pošto je tamo parking uvijek pun, mi bi se tamo parkirali, ali ponekad majka ne može, pošto me majka vodi i pomaže, ponekad nosi kese i mene, i mi se uvijek ovdje parkiramo, i nikakav problem nije bio, dok jedno jutro nije došla kazna", kazala je Slomović.

I kazne su, ističu Nevenka i njena majka, samo pristizale.

Iz Udruženja mladih s hendikepom saglasni su da nema dovoljno parking mjesta za osobe s invaliditetom, kao i da postojeća nijesu odgovarajuća.

„I osobe s invaliditetom moraju poštovati zakone, kao i svi drugi ljudi. Dakle, kada imamo prava, moramo imati i odgovornost. Međutim, u konkretnoj situaciji, koliko sam uspjela da se uputim – ono mjesto na kojem se gospođa parkirala apsolutno ne izgleda kao zelena površina, kao što je to konstatovano u Prekršajnom nalogu koji je protiv nje napisan. To znači da bi lokalne službe onaj prostor onda morale da dovedu k namjeni i da, ukoliko je on zelena površina, to na neki način bude i očigledno i javno poznato svima.“ navodi Marina Vujačić.  

Iz Komunalne policije i inspekcije, Televizija Vijesti nije dobila odgovor, dok iz Sekretarijata za saobraćaj navode da ukoliko postoje tehnički uslovi za isctravanje horizontalne i postavljanje vertikalne signalizacije može se rezervisati parking mjesto.

Nevenka, na kraju poručuje: "Ja sam prosto htjela da neko čuje, Nemam gdje da se parkiram, ovo je jedino slobodno mjesto da bih ja ušla u zgradu. Obraćala sam se opštini, da bi došli da riješe pitanje pakringa, međutim niko mi nije odgovorio."

Izvor: Vijesti.me

Pripremila: Dajana Vuković

Udruženje paraplegičara Cetinje, u partnerstvu sa NVU FLUX, snimilo je dokumentarni film Mi nijesmo odustale, nemoj ni ti. Film je nastao u okviru projekta pod nazivom Moje pravo - pravo na samostalan izbor

Dokumentarni film govori o inspirativnim pričama žena s invaliditetom koje su bile suočene sa brojnim izazovima, ali nijesu odustale od svojih snova da se ostvare kao majke i postignu uspjeh u raznim sferama života

Film, kako je saopšteno, ima za cilj promovisanje prava osoba s invaliditetom, sa posebnom akcentom na žene s invaliditetom, na samostalan izbor i jednakost u društvu.

Projekat se realizuje u okviru projekta M’BASE u saradnji sa Centrom za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich Ebert fondacijom (FES), Centrom za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mrežom. Ministarstvo javne uprave i Ministarstvo za evropske poslove Vlade Crne Gore takođe su partneri na ovom Projektu.

Izvor: RTCG

Pripremila: Dalida Rastoder

Priča Gorana Macanovića ohrabruje nas, da i kada je najteže u životu ne treba odustati. Njegove riječi, borba od početka do kraja jesu ponajbolji primjer koliko su riječi neću i ne mogu nemoćne pred snagom volje.

Macanović je sa 17 godina saznao da će izgubiti vid. Za sebe kaže da nije nikakav heroj, već najobičniji čovjek koji je prihvatio okolnosti koje su mi se dogodile u životu.

„Najlakše je od sebe napraviti žrtvu i prepustiti svoj život da vam neko drugi kreira. Stav društva - imati invaliditet i živjeti uobičajenim načinom života, naročito kvalitetnim, je čin herojstva. To je nešto što se trudim da razbijem."

Intervju sa Goranom Macanovićem urađen je 8. januara 2023. 

Gledajući kvalitet života mnogih ljudi, izgradio sam stav da – preduslov za kvalitetan život nije nužno da li imate vid. Preduslov je kakav pristup imate prema životu, poručuje u razgovoru za portal Dnevno izvršni direktor Saveza slijepih Crne Gore Goran Macanović.

Aktivista je u nevladinom sektoru u pokretu osoba sinvaliditetom više od 20 godina, a svoj aktivizam je počeo još kao student, pa je i priča o Udruženju mladih sa hendikepom upravo potekla iz njegove studentske sobe, jer je Macanović jedan od osnivača tadašnjeg udruženja.

Po zanimanju je diplomirani pravnik i oko devet godina je radio u nikšićkom Centru za socijalni rad, ali je, kako kaže, ubrzo shvatio da javni sektor nije za njega i da tu ne može da ispuni sve svoje potencijale.

Ipak, za sebe kaže da mu je jedna od najvažnijih uloga da je suprug i otac kćerke i sina.

Macanović je i član golbal reprezentacije Crne Gore, kao i predsjednik Skupštine Paraolimpijskog komiteta.

Sa 17 godina saznao da će ostati bez vida

U razgovoru za Portal Dnevno ispričao je da od rođenja ima oštećenje vida, a da je sa 17 godina saznao da će izgubiti vid.

„U vrijeme kada sam ja odrastao, tadašnji ljekari roditeljima nijesu ukazivali na veliki problem koji imam i nijesu zahtijevali da dolazim na redovne kontrole i kontrolišem očni pritisak. Godinama nisam imao velike probleme, jer nijesam imao ni tegobe od očnog pritiska. Već u pubertetu se taj očni pritisak pojavio, a sa 17 godina moji roditelji su tragali za mogućnostima da se vid poboljša i odlazim na jednu kliniku u Novom Sadu, gdje i saznajem da imam očni pritisak koji šteti i očni nerv“, priča Macanović.

Ističe da se zbog tadašnjeg neadekvatnog odnosa ljekara prema njemu odlučio da ne ide kod ljekara i da ne koristi terapiju.

„Očekivanja ljekara su bila da ću za mjesec, eventualno dva, da izgubim vid. Ipak, naredne četiri godine sam imao ostatke vida dovoljne da se krećem bez bijelog štapa, tako da sam sa 22 godine došao u situaciju da imam potpuno oštećenje vida i da moram da počnem da koristim bijeli štap“, kazao je Macanović.

Saznanje da će ostati bez vida, kako kaže, bilo je stresno, naročito što je to saznanje došlo sa 17 godina, ali i u godinama kada je svijest društva bila na znatno nižem nivou.

„Odlaskom u Rusiju dobio sam informaciju da se očni pritisak stabilizovao, ali kad sam se vratio kod naših ljekara rekli su mi da to nije tačno. Zbog svega toga sam odlučio da ne koristim terapiju i da ne idem kod ljekara. Naredne četiri godine uopšte nisam razmišljao o tome, naročito kada se njihove najave nijesu obistinile. Nastavio sam život bez razmišljanja da ću jednog dana izgubiti vid. Vremenom se moj vid zamagljivao i polako sam gubio vid. To je nešto što moj mozak pamti kao nešto što je posljednje od fizičkog vida, a to je zamagljeni pogled i slike kroz maglu. Ne živim u onom stereotipu koji postoji za osobe za potpunim oštećenjem vida, da žive u mraku. To je apsolutno stereotip i nije tačno, jer ja vidim  kroz maglu i imam jako razvijenu vizuelizaciju i konstantno stvaram slike i često zapravo kažem i da vidim“, priča Macanović.

Brzo prihvatio veliku promjenu u životu

Ističe da je imao kratak period privikavanja na potpuno novi način funkcionisanja.

„To je bila velika promjena, ali mi je u svemu pomoglo moje najbliže okruženje. Nakon nekog veoma kratkog perioda adaptacije i prihvatanja da sam ostao bez vida, nastavio sam da funkcionišem uobičajeno. Vjerovatno da je to mnogo teže u Crnoj Gori, gdje svakodnevno nailazimo na brojne prepreke i barijere, od nepristupačnog okruženja i informacija“, kazao je Macanović.

Zbog brojnih prepreka i barijera za osobe za oštećenjem vida, neophodno je, kako kaže, imati i određenu dozu samouvjerenosti, samopouzdanja i odlučnosti da se nastavi život i način da se prevaziđu sve barijere.

„Zbog svega toga sam se i odlučio da se bavim i aktivizmom koji će imati za cilj ukazivanje na te prepreke i barijere i zahtijevanje od društva da te prepreke i barijere smanjuje i uklanja kako bi OSI mogle da budu ravnopravne“, istakao je Macanović.

Oštećenje vida kao izazov u životu

Na sve ovo, kako kaže, gleda kao na jedan od izazova na koji nailazi u životu.

„Ako tako gledate na probleme onda stvari lakše i prihvatate. Trudite se i organizujete život na taj način da vam taj izazov ne narušava kvalitet života. Najiskrenije kažem, gledajući kvalitet života mnogih ljudi u mom okruženju, počev od šire porodice, komšiluka ili poznanika, ne bih se mijenjao za kvalitet života desetina ljudi koji nemaju oštećenje vida. Gledajući kvalitet života mnogih ljudi, izgradio sam stav da – preduslov za kvalitetan život nije nužno da li imate vid.

Preduslov je kakav pristup imate prema životu. To što vi vidite, a sjedite kući i ništa ne radite onda to sigurno nije kvalitetan život i nešto što bih ja želio. Smatram da imam kvalitetan život, a oštećenje vida je samo jedna od mojih karakteristika i dio mog identiteta i ne čini me ništa boljim ili lošijim u odnosu na druge. Stav društva - imati invaliditet i živjeti uobičajenim načinom života, naročito kvalitetnim, je čin herojstva. To je nešto što se trudim da razbijem. Ja nijesam heroj, već najobičniji čovjek koji je prihvatio okolnosti koje su mi se dogodile u životu. Sve to doživljavam kao izazove i tragam za načinima kako da ih prevaziđem“, poručuje Macanović.

Prema njegovim riječima, da lakše prebrodi veliku promjenu u životu, pomoglo je i to što se već kretao u sličnom društvu i što je na neki način imao uzore koji su odlično funkcionisali sa bijelim štapom.

Poručuje da je sve pristup životu, a da je samo razlika kako ko doživljava promjene u životu.

„Najlakše je od sebe napraviti žrtvu i prepustiti svoj život da vam neko drugi kreira. Neke osobe nijesu spremne da preuzmu odgovornost. Od sebe nikad nijesam pravio žrtvu i već sa 25 godina sam se osamostalio i počeo sam da živim, što mi je vjerovatno jedna od najvećih odluka u životu. Mnogi sa istim problemom to teže prihvataju i imamo situaciju da se mnogi povuku u sebe iz raznoraznih razloga“, kazao je Macanović.

Društvo mora da se mijenja

Ističe da se mnogo toga promijenilo u posljednjih nekoliko godina ili decenija, perioda kada se smatralo da su osobe s invaliditetom nesposobne -  da nijesu sposobne da samostalno žive i da umjesto njih treba neko drugi da odlučuje.

OSI nijesu imali gotovo nikakva prava. Djeca su išla u specijalne škole, pa sam i ja zakačio jedan takav period. Kada sam počeo da se bavim ovim aktivizmom, 2006. Crna Gora je dobila Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom, koja potpuno mijenja pogled na OSI. Njemu je prethodio tzv. Socijalni model koji kaže da nije problem u osobi sa invaliditetom, već da je problem u društvu, odnosno da nije problem to što imam oštećenje vida, već nepristupačno okruženje. Od 2006. dolazimo do tog pristupa koji je trenutno jedini prihvatljiv – pristup zasnovan na ljudskim pravima koji kaže da OSI imaju pravo da budu jednaki i ravnopravni sa drugim građanima“, kazao je Macanović.

Objašnjava da se mnogo toga promijenilo i u terminologiji.

„Od osobe koja je sebe nazivala slijepom osobom i toga da sam u svom rečniku bio invalid, jer je to nekada bila uobičajena terminologija, do danas kada insistiram na terminologiji, jer smatram da je to odraz nečijeg odnosa prema onome koga tako nazivate“, naveo je Macanović.

„Stvarati uslove za normalno funkcionisanje svih građana“

Poručuje da posljednje dvije decenije prenosi poruku da OSI nijesu nesposobne, odnosno da su isti kao ostali, te da i među njima ima „i dobrih i loših, i vrijednih i lijenih, i sposobnih i manje sposobnih“.

„OSI nailaze na more prepreka i barijera, jer je ovo društvo građeno po mjeri ljudi bez invaliditeta, a mi se trudimo da te prepreke i barijere na neki način smanjimo“, kazao je Macanović.

Navodi da se sa oštećenjem vida, ali i za ostale OSI, vrlo izazovno kretati crnogorskim gradovima, objašnjavajući kroz primjer svakodnevnog funkcionisanja.

„Društvo je tako kreiralo stvari da imamo semafor koji pješaku daje informaciju putem svjetlosnog signala, a meni kao osobi sa oštećenim vidom to ništa ne znači. Nije problem u tome što ja ne vidim to zeleno svjetlo, već što taj semafor ne daje informaciju u meni pristupačnom formatu. Zbog toga se mi zalažemo da se na svakom semaforu pored svjetlosne nalazi i zvučna signalizacija. Ako na semaforu postoji i zvučna signalizacija onda ja nijesam osoba sa invaliditetom, jer ne postoji prepreka i barijera koja će me u interakciji sa mojim oštećenjem vida učiniti nejednakim sa ostalim učesnicima u saobraćaju“, kaže Macanović.

Prema njegovim riječima, situacija se popravlja, ali je i dalje nizak nivo svijesti građana koji automobile ostavljaju na pješačkim prelazima, trotoarima...

„Nije nemoguće, ali je dosta izazovno kretati se Podgoricom ili Nikšićem gdje ja živim. Brojne su prepreke i na tome radimo i apelujemo godinama“, kazao je Macanović.

Mnogo je problema koje imaju OSI, a Macanović navodi da je i dalje ključni problem – neadekvatan pristup prema osobama s invaliditetom.

„I dalje se osobe s invaliditetom ne posmatraju kao osobe koje su iste kao i osobe bez invaliditeta, te da im samo društvo treba da ukloni barijere i prepreke. OSI se i dalje nerijetko tretiraju kao nesposobne za samostalni život i rad, što iziskuje i loša rješenja u zakonodavnom okviru, pa se i pojedina rješenja u zakonu kreiraju da budu diskriminatorna. Moramo kao društvo i država da radimo na prepoznavanju loših zakonskih rješenja, kako bi stvorili zakonske okvire koji će unaprijediti život OSI. Ključna prepreka je i nepristupačno okruženje, odnosno niska svijest o OSI, a drugo i nepristupačnost, kako fizičkog okruženja, tako i nepristupačnost informacija u oblasti obrazovanja“, istakao je Macanović.

Prepreke koje se najviše vide i koje se najteže mijenjaju su, kako kaže, prepreke u stavovima ljudi.

Crna Gora ima jedan od najboljih zakona kada je u pitanju zapošljavanja OSI, koji poslodavcima daje velike i značajne beneficije. Oni, međutim, radije plaćaju penale nego što će da daju šansu osobi sa invaliditetom zbog stava da su OSI radno nesposobne, a ako ih zaposlite onda im vi kao pomažete“, zaključuje Macanović.

Izvor: Portal Dnevno.me

Pripremila: Dajana Vuković-Fuštić

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore i ove godine nastavlja da pruža usluge podrške za život u zajednici za osobe s invaliditetom kroz projekat Mobilni timovi – medijacija u zajednici za osobe s invaliditetom, za tri korisnice/ka usluga i aktivnosti Mobilnih timova.

Projekat se sprovodi u saradnji s nevladinim organizacijama i udruženjima koja su prepoznata u radu iz oblasti zaštite osoba s invaliditetom, uz finansijsku podršku Glavnog grada Podgorice, a posredstvom Crvenog krsta Crne Gore

Usluga podrške u zajednici – personalna asistencija će biti obezbijeđena u trajanju od devet mjeseci (od početka marta do kraja decembra 2024)

Projekat se uspješeno realizuje od 2018, i obnavlja se na godišnjem nivou, s ciljem unaprjeđenja položaja osoba s invaliditetom.

Pored usluge podrške u zajednici i ove godine se nastavljaju i druge zajedničke aktivnosti na pružanju usluga podrške za život u zajednici, usmjerene na procjenu potreba i poboljšanje kvaliteta života osoba s invaliditetom. 

Stručna lica u okviru Mobilnog tima će u nastavku realizacije projekta pružati usluge u dijelu psihosocijalne podrške, pomoći u kući i u porodicama, podrške u komunikaciji s nadležnim institucijama i individualan pristup korisniku i njegovim/njenim potrebama, kako bi se osobe s invaliditetom osnažile za što samostalnije funkcionisanje.

Iskorjenjivanje siromaštva u svim njegovim oblicima jedan je od najvećih izazova s kojima se Crna Gora suočava, poručili su članovi crnogorske delegacije na zasijedanju Komisije za društveni razvoj Ujedinjenih nacija (UN).

Delegacija, koju predvodi ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić, boravi u Njujorku gdje učestvuje na zasijedanju Komisije.

Iz Ministarstva rada i socijalnog staranja (MRSS) su kazali da je riječ o multilateralnom ministarskom forumu čiji je cilj da se olakša razmjena regionalne i nacionalne dobre prakse i inovativnih pristupa u oblasti socijalne zaštite i puna primjena Agende održivog razvoja 2030.

Kako su naveli, delegacija je prenijela odlučnost i posvećenost Vlade Crne Gore da nastavi da radi na promociji jednakosti i nediskriminaciji, inkluziji i politikama jednakih mogućnosti u svim sferama društva.

U obraćanju crnogorske delegacije navodi se da iskorjenjivanje siromaštva u svim njegovim oblicima ostaje jedan od najvećih izazova s kojima se država suočava.

„Ovo opredjeljenje usklađeno je s naporima međunarodne zajednice, istaknutim tokom Samita o ciljevima održivog razvoja, kako bi se ubrzala implementacija Agende 2030. Crna Gora, kao posvećena članica UN-a, aktivno radi na ostvarivanju globalnih ciljeva održivog razvoja“, navela je delegacija.

Iz MRSS su rekli da je delegacija u obraćanju istakla da je 44. Vlada, za samo tri meseca svog mandata, povećala minimalnu penziju, da se planira sprovođenje sveobuhvatnih reformi u sistemu socijalne i dečje zaštite, kao i sistema zaštite osoba sa invaliditetom (OSI), te da Crna Gora posebnu pažnju posvećuje uvođenju novih softverskih sistema u sve institucije sistema.

„Usklađivanjem s principima EU o socijalnoj pravdi, jednakim pravima i održivom razvoju, i u skladu sa Konvencijom UN o pravima osoba sa invaliditetom, Crna Gora ostaje pouzdan partner u ostvarivanju stabilnog i demokratskog društva, gdje jedinstvo i snažan multilateralizam, s UN-om u središtu, nude adekvatne odgovore na izazove budućnosti“, zaključeno je u obraćanju delegacije.

Iz MRSS su kazali da je učešće na zasijedanju Komisije prilika da Crna Gora istakne posvećenost i dosljednost Vlade u oblasti unapređenja ljudskih sloboda i prava sa posebnim osvrtom na socio-društevni razvoj zajednice, zapošljavanje, socijalnu i dječju zaštitu, osnaživanje žena, OSI i ostalih ranjivih kategorija društva.

Izvor: RTV Nikšić

Pripremila: Dajana Vuković-Fuštić

U Javnoj ustanovi Muzeji i galerije Podgorice održan je tematski konsultativni sastanak o unapređenju i afirmisanju inkluzivnosti gradske kulture.

Direktorica Ivana Ćupić sa službenicima Kancelarije za ljudska prava u Službi gradonačelnice detaljno je razgovarala o pristupačnosti za osobe s invaliditetom i osobe smanjene pokretljivosti ove gradske ustanove kulture i na koji se način, u različitim fazama, može pružiti odlučniji doprinos stvaranju inkluzivnijih kulturnih prostora za sve građane i građanke Podgorice.

Kultura je značajna sfera života svakog pojedinca, a sve ustanove kulture, uključujući i Muzeje i galerije Podgorice, treba da postanu, u svakom smislu, pristupačnije za osobe sa invaliditetom.

Služba gradonačelnice u sklopu programa Podgorica grad ljudskih prava sprovodi monitoring pristupačnosti objekata koje koriste organi uprave, javne službe, ustanove i privredna društva čiji je osnivač Glavni grad.

Izvor: Glavni grad Podgorica

Pripremila: Dalida Rastoder

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) poziva sve zainteresovane osobe s invaliditetom, članove porodice/poznanike osoba s invaliditetom da se prijave za učešće na Treningu o upravnom postupku. Trening će se održati u periodu od 24. do 25. aprila 2024, u hotelu Franca, u Pljevljima.

Cilj Treninga je da se, između ostalog, doprinese informisanju osoba s invaliditetom i članova porodice osoba s invaliditetom o temeljnim pravima i slobodama osoba s invaliditetom i mehanizmima zaštite od diskriminacije po osnovu invalidnosti. 

Trening će obuhvatiti dvije sesije na temu upravnog postupka i upravnog spora, pri čemu će svaka sesija obuhvatiti teorijski i praktični dio.

U okviru prve sesije, kroz teorijski dio, učesnicima/ama će se ukazati na: pojam, osnovna načela, pokretanje, vođenje i okončavanje upravnog postupka pred državnim organima, rokove i nadležnost organa u upravnom postupku, službena lica u postupku, stranke i njihovo zastupanje, komunikaciju organa i stranaka, redovna i vanredna pravna sredstva

Na isti način će se u okviru druge sesije razraditi tema upravnog spora koja će obuhvatiti pojam i pokretanje upravnog spora ili drugog postupka pred sudom.

Obje sesije, pored teorijskog dijela, obuhvatiće i praktičan rad u grupama: studiju slučaja, interaktivni dijalog, diskusiju, razmjenu iskustava, što će učesnicima/ama omogućiti da stečeno znanje primjenjuju u praksi, posebno prilikom ostvarivanja i zaštite svojih prava.

Na Treningu će se, pored zakona koji regulišu oblast upravnog postupka i upravnog spora (Zakona o upravnom postupku i Zakona o upravnom sporu), obraditi i drugi zakoni za koje budu zainteresovani/e učesnici/e poput Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom i drugi. 

Zainteresovani/e kandidati/kinje se mogu prijaviti dostavljanjem motivacionog pisma i biografije, najkasnije do 18. aprila 2024. na mejl adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. s naslovom teksta mejla “Prijava za Trening o upravnom postupku”. Broj mjesta je ograničen.

UMHCG pokriva sve troškove učešća na Treningu. Samo kandidati/kinje koji/e uspješno završe sve segmente Treninga mogu dobiti sertifikat. Potrebno je da učesnici/e budu prisutni/e 95% vremena tokom Treninga

Trening se sprovodi u okviru projekta Škola antidiskriminacije, koji je finansijski podržan od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava, u okviru Konkursa za NVO u oblasti zaštite lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti u 2023.

Sekretarijat za socijalno staranje Glavnog grada i Savez slijepih Crne Gore potpisali su Memorandum o saradnji na pružanju usluge videćeg pratioca/teljke za osobe sa oštećenjem vida u Podgorici

Kako je saopšteno iz PG biroa, na ovaj način Glavni grad će proširiti spektar usluga koje obezbjeđuje za građane/ke s invaliditetom, pored već razvijenih usluga asistencije, pomoći u kući, mobilnih timova, prevoza od vrata do vrata, čime se potvrđuje posvećenost obezbjeđivanju kvalitetnog života za sve stanovnike Podgorice.

“Ovaj servis namijenjen je osobama s oštećenjem vida koje žive i rade u Glavnom gradu, a koje će, kontaktiranjem Saveza slijepih Crne Gore, moći da dobiju uslugu videćeg pratioca/teljke, koji predstavlja podršku u samostalnom kretanju i obavljanju aktivnosti koje u svakodnevnom životu osoba s oštećenjem vida ne može obaviti bez podrške drugog lica ili bi ih obavljala znatno sporije i uz puno napora, a nekada i uz veće finansijske troškove, usljed prisutne fizičke i informacione nepristupačnosti”, saopštili su iz Glavnog grada.

Prilikom potpisivanja memoranduma, izvršni direktor Saveza slijepih Crne Gore, Goran Macanović, istakao je da je podrška Glavnog grada od ogromnog značaja za nastavak pružanja usluge Videći pratilac za osobe s oštećenjem vida i da daje veliki doprinos u kontinuiranom sprovođenju servisa podrške za osobe s invaliditetom. 

„Nadam se da će ovo biti samo početak jedne uspješne saradnje Glavnog grada i Saveza slijepih Crne Gore, a sve u cilju stvaranja što inkluzivnije lokalne zajednice”, kazao je on.

V.d. sekretarke Sekretarijata za socijalno staranje dr Ida Kolinović je istakla: „Nećemo se zaustaviti na ovim servisima. I u narednom periodu posvećeno ćemo raditi na analizi potreba za novim servisima i širenju mreže usluga za podršku samostalnom životu osoba s invaliditetom u zajednici“, istakla je ona.

Ovu Uslugu Glavni grad će finansirati sa 15.000€ iz svog budžeta, a kojom će biti pokriveni troškovi angažovanja dvoje videćih pratilaca do kraja januara 2025, a očekuje se da će oni pružati podršku za oko 20 osoba.


Izvor: Portal Analitika

Priredila: Anđela Miličić

Strana 13 od 95

Back to top