sreda, 14 februar 2024 09:54

Zajednica opština: Utvrđen Model lokalnog akcionog plana za zaštitu lica sa invaliditetom

Written by

Iako nije obavezujući, on predstavlja smjernice koje će pomoći opštinama da donesu svoje lokalne akcione planove, a kojima će utvrditi aktivnosti za unaprjeđenje položaja lica s invaliditetom u lokalnoj zajednici, kažu iz Zajednice opština

Na današnoj sjednici Odbora za društvene djelatnosti, kojom je predsjedavao predsjednik Odbora Savo Borozan, utvrđen je Model lokalnog akcionog plana za zaštitu lica s invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za 2024-2027. godinu.

Strategijom za zaštitu lica s invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za period 2022-2027, utvrđena je obaveza da do 2025. godine sve jedinice lokalne samouprave usvoje lokalni akcioni plan koji će pratiti realizaciju strateških ciljeva na lokalnom nivou", saopšteno je iz Zajednice opština

U cilju, kako kažu, pružanja stručne podrške članicama u donošenju lokalnih strateških dokumenata, Zajednica opština je obrazovala radnu grupu za pripremu ovog Modela.

Radna grupa je imala i predstavnika nevladninog sektora, koji je bio u obavezi da konsultuje ostale relevantne nevladnine organizacije u Crnoj Gori koje se bave pravima osoba s invaliditetom, prilikom davanja predloga i sugestija za pripremu ovog dokumenta. Model lokalnog akcionog plana Zajednica opština će dostaviti svim opštinama na korišćenje. Iako nije obavezujući, on predstavlja smjernice koje će pomoći opštinama da donesu svoje lokalne akcione planove, a kojima će utvrditi aktivnosti za unaprjeđenje položaja lica s invaliditetom u lokalnoj zajednici", navode u saopštenju

Model je, pojašnjavaju iz Zajdnice opština, pripremljen u skladu s Metodološkim okvirom razvijanja politika, izrade i praćenja sprovođenja strateških dokumenata Vlade Crne Gore.

„Primjenom ove metodologije, i kroz prikaz postojećeg stanja u svim opštinama, doprinijeće se jednostavnijem praćenju napretka u svim oblastima ljudskih prava lica s invaliditetom na nivou lokalnih samouprava. Model sadrži set predloga konkretnih aktivnosti u svim tematskim oblastima prepoznatih Strategijom: Žene i djevojčice s invaliditetom; djeca s invaliditetom/djeca sa smetnjama u razvoju; Diskriminacija u oblastima: pristupačnosti, socijalne i dječje zaštite, privatnosti i porodičnih odnosa, vaspitanja, obrazovanja i stručnog osposobljavanja, zapošljavanja, zdravstvene zaštite, političkog i javnog života, kulture, sporta i rekreacije", navode iz Zajednice opština. 

Odbor se, dodaju, upoznao sa zaključcima Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore sa sjednica održanih u 2023. posebno onih koji se tiču finansiranja dnevnih centara za djecu s smetnjama i teškoćama u razvoju.

Odbor je još jednom potvrdio svoj stav sa prethodne sjednice, da učešće opština u troškovima dnevih centara treba da bude najviše 30%, da bi opštine mogle da pružaju neke druge usluge za kojim postoji potreba u lokalnoj zajednici, a ne da većinu sredstava ulažu u dnevne centre. Odbor je upoznat i sa zaključkom sa sastanka sa Minstarkom kulture i medija da bi trebalo razmotriti mogućnost pripreme Modela opštinskog programa razvoja kulture za naredni petogodišnji period, imajući u vidu da je to obaveza koja je utvrđena Zakonom o kulturi i Nacionalnim programom razvoja kulture", navode u saopštenju

Izvor: Portal Analitika

Pripremila: Dajana Vuković

Pročitano 93 put(a)

Back to top