sreda, 21 oktobar 2020 10:43

Smjernice o postupanju osoba s invaliditetom (OSI) i postupanju prema OSI u slučaju elementarnih nepogoda i tehničko-tehnoloških i drugih nesreća

Autor:

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore je u okviru aktivnosti Izrade priručnika o zaštiti i spašavanju u elektronskom i drugim pristupačnim formatima s predlogom protokola izradilo i Smjernice o postupanju osoba s invaliditetom (OSI) i postupanju prema OSI u slučaju elementarnih nepogoda i tehničko-tehnoloških i drugih nesreća.

Smjernice se odnose na pojašnjavanje osnovnih pojmova u vezi s elementarnim nepogodama, tehničko-tehnološkim i drugim nesrećama, ključnim pojmovima iz Zakona o zaštiti i spašavanju Crne Gore, kao što su rizik, katastrofa, vanredni događaj, humanitarna pomoć i prepoznate opasnosti koje ugrožavaju Crnu Goru, kao i savjete za osobe s invaliditetom kako mogu prepoznati takve situaciji i samozaštititi se i tražiti pomoć od nadležnih službi. Takođe, Smjernice sadrže i savjete za subjekte u sistemu zaštite i spašavanja o načinima postupanja s OSI u takvim situacijama.

Pitanje postupanja prema OSI u situacijama rizika, vanrednim situacijama i humanitarnim krizama definisano je članovima 11 i 32 Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom. Naime, Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom u svom članu 11 definiše da će Države potpisnice preduzeti, u skladu sa svojim obavezama prema međunarodnom pravu, uključujući međunarodno humanitarno pravo i međunarodno pravo o ljudskim pravima, sve potrebne mjere kako bi se osigurala zaštita i sigurnost osoba s invaliditetom u situacijama rizika, uključujući situacije oružanih sukoba, humanitarne krize i pojave prirodnih katastrofa.

Svaka država mora težiti organizovanom, opremljenom i obučenom stručnom kadru koji bi se pravovremeno i na odgovarajući način ponašao u situacijama rizika i vanrednim događajima. Pritom, adekvatna zaštita ne podrazumijeva samo adekvatno postupanje u vanrednim stanjima, već i preventivne aktivnosti zaštite, ali i aktivnosti oporavka nakon u slučaju elementarnih nepogoda i tehničko-tehnoloških i drugih nesreća.

Naime, Smjernice su prvenstveno namijenjene osobama s invaliditetom, ali su korisne široj javnosti uključujući i građane/ke. Sadržaj se odnosi na smjernice o postupanju OSI u slučaju vanredne situacije, reakciji prilikom vanrednih situacija, važne brojeve telefona koje mogu pozvati, kao i smjernice o postupanju subjekata u sistemu zaštite i spašavanja: službi zaštite i spašavanja, posebno vatrogasaca spasilaca, policije, i hitne medicinske pomoći prema osobama s invaliditetom u vanrednim situacijama.

Smjernice su izrađene u okviru projekta 112  - Koraci ka sigurnOStI, finansijski podržanog od strane Ministarstva unutrašnjih poslova posredstvom Konkursa za raspodjelu sredstava Fonda sredstava za zaštitu i spašavanje. Projektom se želi doprinijeti unaprjeđenju informisanja i zaštiti OSI u situacijama rizika i drugim vanrednim i kriznim situacijama u Crnoj Gorikroz promovisanje značaja i vrste pristupačnih protokola i servisa u oblasti zaštite i spašavanja OSI na nacionalnom i lokalnom nivou Crne Gore, iniciranje adekvatnih garancija i poštovanja prava OSI u domaćim javnim politikama u oblasti zaštite i spašavanja u skladu s međunarodnim standardima. 

Na linku ispod možete preuzeti dokument.

Pročitano 3191 put(a)

Back to top