sreda, 07 jun 2023 06:32

Izbori s preprekama - Ljudska prava OSI u političkom životu Crne Gore

Written by

Diskriminacija osoba s invaliditetom i nerazumijevanje invaliditeta, kao društvenog fenomena, sprečava mnoge naše sugrađane, osobe s invaliditetom (OSI), da se aktivno angažuju u politici i u izbornim procesima. U Crnoj Gori, kao i u mnogim djelovima svijeta, OSI se suočavaju s brojnim izazovima, preprekama i predrasudama. One ne samo da im otežavaju puno učešće u političkom životu, već ga nekad čine i nemogućim.

U nedjelju, 11. juna 2023, biće održani vandredni parlamentarni izbori, na kojima će crnogorske građanke i građani biti u prilici da biraju između 15 lista ko će - u naredne četiri godine, ili bar da se nadamo dvije - biti za izvršnim kormilom države.

To je, ujedno, bio povod i da svim partijama, odnosno predizbornim koalicijama i listama, uputimo pitanja o tome šta, ukoliko im građanke i građani ukažu povjerenje da osvoje i/ili čine vlast, planiraju da (u)rade po pitanju prava OSI, kao i na njihovoj punoj inkluziji u svim segmentima društveno-političkog života Crne Gore. Namjera nije promocija nijedne liste, partije i/li koalicije, već omogućavanje informisanja osoba s invaliditetom kao (potencijalnih) birača, posebno imajući u vidu nepristupačnost brojnih formi i kanala komunikacije koje koriste partije, ali i (drugi) mediji. 

Iako je rok za dostavljanje odgovora bio, usuđujem(o) se reći, dovoljan (pet radnih dana), na našu adresu stigla su svega tri odgovora, i to: mr Borisa Mugoše, ispred koalicije Zajedno (DPS – SD – LP – DUA), dr Tamare Vujović, u ime koalicije Hrabro se broji (GP URA – Demokrate) i Andrijane Radović, iz Preokreta. Činjenica da ostale partije i koalicije nijesu odgovorile, takođe, mnogo govori jer i izostanak odgovora je čin, sam za sebe. 

Boris Mugoša (SD): Zastupljenost OSI u institucijama sistema na veoma nezadovoljavajućem nivou

Prema riječima Borisa Mugoše, dugogodišnjeg funkcionera Socijaldemokrata (SD) i kandidata za poslanika koalicije Zajedno (DPS – SD – LP – DUA), ova politička grupacija predvidjela je set mjera, koje se odnose na problematiku položaja OSI. 

„Kao jedan od prioriteta predviđeno je da se svi objekti, u kojima rade državne institucije i organi lokalnih (samo)uprava, učine pristupačnim OSI, pri čemu će se formirati i poseban tim koji će izvršiti sveobuhvatnu analizu pristupačnosti i dostupnosti javnih površina i površina za rad OSI, uz obavezu dostavljanja redovnih izvještaja i predlaganja mjera za uklanjanje zatečenih prepreka“, kazao je, odmah na početku, Mugoša.

U cilju obezbjeđenja preduslova za puno učešće OSI u životu zajednice, naveo je on, predviđeno je realizovanje niza programa, u saradnji s organizacijama civilnog društva (OCD). 

„To, svakako, podrazumijeva osnaživanje postojećih i pokretanje novih servisa personalne asistencije (PA) i mobilnih timova za OSI, za što će biti obezbijeđena potrebna finansijska sredstva“, izjavio je Mugoša.

Mjera je, dodaje Mugoša, i oslobađanje OSI plaćanja usluga u javnom autobuskom i željezničkom prevozu.

„Kao jedna od predviđenih mjera definisan je i stalni monitoring, od strane nadležnog odbora u Skupštini Crne Gore, sa ciljem kontrole poštovanja propisa u oblasti prava OSI. Takođe, u programu je definisano i prilagođavanje zvanične web prezentacije državnih institucija osobama oštećenog vida, uz dosljednju primjenu standarda pristupačnosti“, rekao je on.

Mugoša smatra i da je potrebno ubrzati aktivnosti na unaprjeđenju normativnog okvira, koji se odnosi na zakonska rješenja u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom i vještačenja invaliditeta, radi uspostavljanja pravednijeg sistema i efikasnijeg pristupa pravima za sve vrste materijalnih davanja, usluga i drugih prava lica sa invaliditetom.

„Sve navedeno uključuje i objavljivanje poziva za finansiranje projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom - grant šeme i raspodjeljivanje sredstava, po navedenim pozivima, po mogućnosti, najkasnije do kraja drugog kvartala i da se navedena sredstva odnose na realizaciju aktivnosti za tu kalendarsku godinu,“ pojašnjava Mugoša.

Na koalicionoj listi, otkrio je on, koalicija koju predstavlja ima lice sa invaliditetom.

On priznaje da je zastupljenost OSI u institucijama sistema na veoma nezadovoljavajućem nivou, uz nerazumijevanje donosilaca odluka za suštinske izazove sa kojima se OSI, svakodnevno, suočavaju, te nedovoljnu spremnost da se isti, na adekvatan način, suoče sa njima.

Ovaj kandidat za poslanika i funkcioner SD-a istakao je i da, bili na vlasti ili ne, nastaviće da insistiraju na neophodnosti realizacije navedenih i programom predviđenih mjera, kao i mnogih drugih koje, u javnom djelovanju, afirmišu. 

„Samo zajedno, istrajno i odlučno moramo, konstantno, insistirati na poboljšanjima u mnogim segmentima položaja OSI, kako bi zaista bili emancipovano društvo ravnopravnih građanki i građana“, zaključio je Mugoša

Dr Tamara Vujović (Demokrate):  Politička participacija OSI bila bi korak bliže ka punom ostvarivanju prava OSI

U odgovorima koje, ispred koalicije „Aleksa i Dritan - Hrabro se broji (GP URA – Demokrate)“, potpisuje dr Tamara Vujović, rekli su nam da u novoj Vladi treba da postoji Ministarstvo socijalnog staranja i, u njemu, Direktorat za OSI.

Ona i koalicija koju predstavlja stava su da je za život u punoj inkluziji potrebna saradnja mnogih društvenih činilaca, počev od lokalnog nivoa, preko udruženja koja se bave pravima OSI, do same Vlade i Savjeta za OSI

Vujović ističe da su jake države one koje imaju odgovornu socijalnu politiku. 

„To znači za OSI da budu punopravni učesnici u svim segmentima života, da je država dužna da razvija modernu infrastrukturu, koja će biti prilagođena OSI, da omogući učešće u procesima onima koji to mogu, a koji ne mogu, zbog stepena invaliditeta, da omogući socijalna davanja za dostojanstven život njih i njihove porodice“, ističe Vujović.

Ona napominje da posebna pažnja države treba da se obrati ka porodicama koje imaju člana  sa invaliditetom i koji, u slučaju smrti staratelja, ne bi mogao da živi sam.  

Vujović uvjerava da njena partija podstiče OSI da se aktivno uključe i kandiduju, a podsjeća i da su, na prethodnim izbornim ciklusima, imali OSI na izbornim listama. 

„Žao nam je što nismo uspjeli i da, ovog puta, motivišemo osobe sa invaliditetom da se priključe našoj listi ili programu. Vidimo da to nije slučaj samo sa našom listom i, zaista, pitam se zašto je to tako“, zapitala se Vujović.  

Ona vjeruje da bi politička participacija OSI bila još jedan korak bliže ka punom ostvarivanju prava OSI

„Zaista, što se tiče OSI, primjećujem da u NVO sektoru postoje sjajni pojedinci, eksperti u raznim oblastima i da, zaista, iz tog ugla, pomjeraju granice. Ipak, ponoviću da politčka participacija bi samo još više doprinijela ostvarenju teških zadataka koji su, još uvijek, pred nama“, ocijenila je Vujović.

Ona, takođe, podvlači da bi zastupljenost OSI u institucijama trebala da bude bolja, ali mišljenja je i da je oblast ljudskih prava, kroz crnogorsko zakonodavstvo, tretirana korektno, „prateći i usaglašavajući se sa EU regulativom“.

„Podsjetiću da imamo poseban Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom, uz osnovni Zakon. Međutim, kod nas je uvijek problem primjena tih zakona. Pogledajte, samo, koliko se bure diglo oko Fonda za profesionalnu rehabilitaciju, ili oko zapošljavanja OSI. To su stvari koje treba ispitati i nadzirati primjenu“, konstatovala je ona. 

Vujović nam je, dalje, objasnila i da, na ovim izborima, njena koalicija ne govori toliko detaljno o socijalnoj politici i, generalno, temama koje se tiču posebno OSI, „jer je i vremena i prostora malo“. 

„Svoj fokus smo stavili na borbu protiv mafije“, kaže ona. 

Ukoliko osvoje vlast i uđu u parlament, obećava, koalicija HRABRO se broji će raditi na tome da se poboljša status OSI u našem društvu.

„Prvo će nam biti stvaranje uslova za puno učešće OSI u društvenom životu zajednice. Afirmisaćemo učešće pojedinca do njegovih maksimalnih mogućnosti. Kao što smo rekli, nisu to samo socijalna davanja, već - participacija, saobraćaj, dostupnost, rad, zdravstvo, školovanje, ljudska prava. Poseban osvrt na žene sa invaliditetom! Poseban osvrt na diskriminaciju OSI“, obećava Vujović.

Ona je konstatovala i da je, po pitanju borbe protiv diskriminacije OSI, potrebno primijeniti inoviran princip u procjenjivanju invaliditeta.

„Znamo da je oformljena radna grupa koja radi na izradi procjene i novih pravilnika. Ne znamo za njene učinke. Provjerićemo da li je taj pristup učinkovit. Takođe, potrebno je revidirati te procjene nakon određenog vremena. Potrebna su i stručna lica za procjenu, sa stalnim unaprjeđenjem znanja. Izmjena pravilnika o procjeni invaliditeta“, prokomentarisala je ona. 

Sve to, zaključuje dr Tamara Vujović, kandidatkinja za poslanicu koalicije Demokrata i GP URA, zahtijeva veliku ažurnost stručnjaka i podršku sistema, koji je potrebno urediti tako da ima(mo) registre, informacije, socijalni karton u punom obimu... 

Andrijana Radović (Preokret): Uslovi za samostalan život OSI u Crnoj Gori kreću se u spektru od lošeg do katastrofalnog

Andrijana Radović, kandidatkinja za poslanicu Pokreta Preokret - koja/i nam je, takođe, odgovorila/o na upućena pitanja – napomenula je da ovaj politički subjekt, u svom programu – koji je dostupan na njihovom sajtu,  ima dio koji se (do)tiče prava OSI. Međutim, kroz rad organizacije, nastoje raditi na osnaživanju koncepta poštovanja ljudskih prava uopšte. 

„Prije svega, iz želje da prekinemo jednu ružnu praksu, koja postoji u našem društvu, a to je da se tretmanom bilo koje izdvojene i, po pravilu, marginalizovane grupe, nastoje prikupljati politički poeni, pogotovo tokom kampanja“, kategorična je Radović.

Osnovni cilj Preokreta je, tvrdi Radović, ostvarivanje poštovanja prava svakog pojedinca, bez obzira na to kojoj grupi pripada.

„Naravno, uz poseban akcenat na one kojima je ostvarivanje prava otežano ili, usljed diskriminacije i/ili drugih faktora, onemogućeno“, decidna je ona.

Uprkos dobroj komunikaciji i razgovorima koje su imali, ispričala nam je Radović, Preokret, na predstojećim izborima, nema predstavnika OSI na listi.  

Ona je mišljenja da OSI, kao i bilo koja druga marginalizovana grupa u Crnoj Gori, „na papiru i u zakonu uživaju u blagodetima jednog društva koje naginje ka utopijskom, ali da stvarnu zastupljenost diskriminisanih nemamo“.

Radović ističe da je izdvajanjem prava OSI iz osnovnih ljudskih prava napravljena jedna od prvih grešaka, „koja se ogleda u tome da je pristupljeno radu na nečemu za šta nisu ispunjeni osnovni preduslovi“. 

„Mišljenja smo da u Crnoj Gori moramo hitno raditi na implementaciji i edukacijama na polju ljudskih prava uopšteno, samim tim i edukacijama u segmentu koji se tiče OSI. Ne smijemo sebi dozvoliti da, usljed diskriminacije, barijera i predrasuda, imamo pojedince koji ne mogu da ispolje svoj pun kapacitet jer, na taj način, gubimo produktivne članove društva.“

Na pitanje kakvi su uslovi za samostalan život OSI u Crnoj Gori, Radović je bila direktna: kreću se u spektru od lošeg do katastrofalnog.

„Čak i u samom centru Glavnog grada - koji bi, po svim pravilima, morao da bude mjesto koje je prilagođeno svima, jer se nameće kao centar ukupnog poslovnog, društvenog i kulturnog života jedne zemlje - mi se susrijećemo sa barijerama, koje su kod OSI nepremostive, u smislu samostalnog funkcionisanja i ispunjavanja svakodnevnih obaveza“, primjetila je ona.

Radović poručuje da će njihov osnovni cilj, nakon raspodjele mandata, bez obzira da li će biti konstituenti vlasti ili opozicioni poslanici, biti upoznavanje sa činjenicama kako, na što bolji način, u neposrednoj komunikaciji, a kroz institucije sistema, targetirati stvarne i urgentne probleme sa kojima se susrijeću OSI. 

Na kraju, apelovala je ona, Crna Gora sebi nikada više ne smije dozvoliti korišćenje potreba bilo koje grupe za ostvarivanje kratkoročnih političkih profita

Potrebno je saživjeti se sa ljudima koji nas okružuju, kako bi shvatili njihove potrebe, bez obzira iz koje grupe dolaze. Tek uspostavljanjem sistema poštovanja ljudskih prava, bukvalno svakog pojedinca, možemo očekivati da društvo počne da se razvija u svom punom kapacitetu“, zaključuje Andrijana Radović, kandidatkinja za poslanicu Pokreta Preokret.


Pripremio: Milovan Marković

Pročitano 895 put(a)

Back to top