petak, 09 decembar 2022 12:50

ODRŽANI SASTANCI S PREDSTAVNICIMA MINISTARSTVA PRAVDE I MINISTARSTVA PROSVJETE NA TEMU ZAŠTITE PRAVA DJECE I PORODIČNOG ŽIVOTA

Autor:

Na inicijativu Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) održani su sastanci s predstavnicama Ministarstva pravda i Ministarstva prosvjete na temu Zaštita prava djece s invaliditetom i njihovih porodica, a u okviru kampanje javnog zagovaranja, kao jedne od aktivnosti partnerskog projekta UMHCG i Saveza slijepih Crne Gore (SSCG) Roditeljstvo = za sve, podržanog kroz Javni konkurs za NVO u oblasti društvene brige o djeci i mladima, koji je 2021. raspisalo Ministarstvo rada i socijalnog staranja.

Sastanku koji je s predstavnicama Ministarstva pravda održan u utorak, 6. decembra 2022. prisustvovali su, ispred UMHCG izvršna direktorica Marina Vujačić i programska asistentkinja Milena Kovačević, ispred Saveza slijepih Crne Gore (SSCG) sastanku je prisustvovao izvršni direktor Goran Macanović, dok su ispred Ministarstva pravde sastanku prisustvovali državni sekretar Bojan Božović i samostalna savjetnica Sara Kurgaš. Na sastanku u Ministarstvu prosvjete, koji je održan u srijedu, 7. decembra 2022, prisustvovale su, ispred UMHCG izvršna direktorica Marina Vujačić i koordinatorka Studentske savjetodavne kancelarije Anđela Miličić, dok su ispred Ministarstva prosvjete prisustvovala v.d. direktorice Direktorata za predškolsko, osnovno i inkluzivno obrazovanje i vaspitanje Aleksandra Kuč i njena saradnica.

Marina Vujačić je predstavnike/ce Ministarstva pravda upoznala s detaljima projekta Roditeljstvo = za sve, realizovanim aktivnostima do sada, posebno ističući dio projekta koji se odnosi na proces javnog zagovaranja i predstavila rezultate analize odgovora roditelja djece s invaliditetom i roditelja koji su OSI. U okviru informisanja predstavnika ovog Ministarstva Vujačić je informisala o analizi propisa koji uređuju oblast braka i porodičnih odnosa, zatim oblast socijalne i djećje zaštite, i na kraju oblast zdravstvene zaštite, uz informaciju da će UMHCG i SSSCG uputiti i formalne inicijative za izmjene i dopune zakonodavstva, kao i predloge normi koje bi trebalo usvojiti. 

U tom kontektu kada je riječ o nadležnostima Ministarstva pravde navela je najznačajnijim prvenstveno izmjene i dopune Porodičnog zakona i Zakona o vanparničnom postupku jer oba propisa polaze od pretpostavke da je invalidnost nesposobnost za rasuđivanje zbog čega se osobama s invaliditetom, samo po osnovu invalidnosti ili pretpostavljene invalidnosti, oduzima ili ograničava poslovna sposobnost, pravo na brak i sklapanje porodice, pravo na odgoj djece i brojna druga prava. 

Goran Macanović je dodatno ukazao na važnost Porodičnog zakona, ali i činjenicu da crnogorsko materijalno i procesno pravo nijesu usklađeni s Konvencijom UN o pravima osoba s invaliditetom. Tako, Zakon o vanparničnom postupku umjesto odlučivanja uz podršku definišiše zamjensko odlučivanje. Takođe, Macanović je naveo da želi iskoristiti ovu priliku da podsjeti na raniju inicijativu SSCG i UMHCG o usvajanju Zakona o faksimilu, kao ličnom potpisu osoba sa invaliditetom, koji bi uredio brojna pitanja i olakšao pristup pravima u različitim oblastima života, ukazujući na trenutnu različitu praksu, čak i istih službi, kao što su na primjer notari. 

Bojan Božović je pozdravio aktivnhosti koje sprovode ove dvije organizacije uz konstataciju da uvijek čuje korisne stvari i značajne za crnogorsko društvo, ne samo za osobe s invaliditetom, ukazujući da su neke od pokrenutih tema svakako nadležnog Ministarstva koje predstavlja, ali ima i tema koje su u nadležnosti drugih resora. Ukazao je na značaj formalnih inicijativa i predloga rješenja, kao i dostavljanja uporednih analiza, ukoliko one postoje. Kada je riječ o održanom sastanku u Ministarstvu prosvjete, Marina Vujačić je predstavnice ovog resora upoznala sa detaljima projekta Roditeljstvo = za sve! i kampanjom javnog zagovaranja koju sprovodimo. Navela je važnost edukacija u osnovnim i srednjim školama o fenomenu invaliditeta i paradigmi koja promoviše prihvatanje različitosti svih ljudskih bića, ukazujući na činjenicu da se foirmalni sistem obrazovanja ne bavi nikako, ili se bavi u maloj mjeri, ljudskim pravima, dok je literatura za obrazovni kadar, koji radi s osobama s invaliditetom, zastarjela i pisana je u prevaziđenim modelima pristupa invaliditetu, zbog čega ne podstiče ravnopravnost, već samilost i milosrđe.

Aleksandra Kuč je predložila da se osmisle aktivnosti koje bi se sprovele u višim razredima osnovnih škola, te da će UMHCG u tom segmentu imati podršku ovog Ministarstva, informišući o dosadašnjoj praksi i metodama rada s djecom kada su u pitanju slične teme.

Pročitano 357 put(a)

Back to top