utorak, 11 oktobar 2016 15:49

U što kraćem roku raspisati javni poziv grant šema za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Autor:

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju "Naša inicijativa" Podgorica i Savez slijepih Crne Gore, danas su se pismom obratili ministru rada i socijalnog staranja Borisu Mariću i direktoru Zavoda za zapošljavanje Crne Gore Željku Savoviću s molbom i predlogom da u okviru svojih nadležnosti, preduzmu potrebne mjere kako bi Zavod za zapošljavanje Crne Gore, što prije objavio javni poziv za finansiranje projekata grant šema, za podsticanje i podršku zapošljavanja lica sa invaliditetom.

Iz ove tri nacionalne organizacije su podjetili da se od strane poslodavaca u Crnoj Gori, shodno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom, uplaćuju svake godine milionska novčana sredstva (preko osam miliona eura) za podršku zapošljavanju lica sa invaliditetom, te najveći iznos sredstava ostaje neiskorišćen i upotrebljen se za druge svrhe, suprotno namjeni propisanoj Zakonom.

U pismu je naglašeno da je tokom 2014. godine i Državna revizorska institucija u svom nalazu i utvrdila da su 34,5 miliona nenamjenski utrošena, a da je zaključno sa 2. septembrom ove godine uplaćeno preko 51 milion eura u Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom.

"Imajući u vidu da Ministarstvo finansija upravlja budžetom Fonda, a da je Zavodu za zapošljavanje Zakonom o budžetu za 2016.godinu, na rashodovnoj strani, opredijeljeno 3 miliona eura, upozoravamo da će se i taj novac nenamjenski utrošiti ukoliko se pod hitno ne raspiše Javni poziv i prva tranša novca ne opredijeli u ovoj kalendarskoj godini.

Potpuno podržavamo pristup da se sredstva koja se raspodjeljuju za projekte grant šema kontrolišu, ali na drugoj strani iskazujemo zabrinutost da zbog eventualnih zloupotreba, nenamjenskog trošenja ili kašnjenja u realizacijiaktivnosti po već odobrenim projektima, ispaštaju osobe s invaliditetom, kao krajnji korisnici ukoliko se konkurs ne raspiše. Ovo bi dovelo do toga da se svake godine izgubi i dodatnih najmanje milion eura koji je na raspolaganju Zavodu." istakli su iz ovih organizacija.

Dalje se navodi da je članom 3 stav 4 Pravilnika o postupku i metodologiji za finansiranje grant šema ("Službeni list CG" br28/14 i 16/16) propisano da Zavod za zapošljavanje objavljuje najmanje jednom godišnje javni poziv za finansiranje projekata u okviru grant šema a kao podsticaj unapređenju politike zapošljavanja lica sa invaliditetom. Ističemo i da je članom 3 tog Pravilnika propisano da javni poziv traje 30 dana. Nakon toga slijedi razmatranje i ocjena projekata od strane Komisije, pa rok za podnošenje prigovora, odlučivanje po prigovorima, donošenje konačne odluke, u skladu sa upravnim postupkom, te na kraju potpisivanje ugovora i uplate sredstava po odobrenim projektima.

S obzirom da javni poziv traje 30 dana a najmanje još toliko postupak ocjene projekata i donošenje odluke to po našem shvatanju, raspisivanje javnog poziva nije u sukobu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, zaključuje se u pismu.

Za Udruženje mladih sa hendikepom CG
izvršna direktorica
Marina Vujačić

Za NVO "Naša inicijativa"
izvršni direktor
Milisav Korać

Za Savez slijepih Crne Gore
izvršni direktor
Goran Macanović

Pročitano 1394 put(a)

Back to top