subota, 30 januar 2016 15:34

Mima Ivanović traži asistenta u radu

Autor:

Već duže vrijeme Miroslava-Mima Ivanović, diplomirana pravnica, zaposlena u Udruženju mladih sa hendikepom Crne Gore, traži asistenta u radu. Pravo na asistenta (pomagača) u radu ostvaruje UMHCG po osnovu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom, imajući u vidu da je Mimi procijenjen stepen invaliditeta iznad 80%.

Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom je, dakle, omogućeno pravo na asistenta (pomagača) u radu za poslodavce koji zaposle osobu s “teškim” invaliditetom iznad 80%, dok nije obezbijeđeno i drugim osobama s manjim procentom invaliditeta, npr. od 50% i više, imajući u vidu da se ovim osobama priznaje trajno pravo na subvenciju bruto zarade od 75%.

Osim toga, naknada za finansiranja troškova asistenta u radu iznosi 193€ bruto, što znači da se obračunava do iznosa minimalne zarade po propisima iz oblasti rada i svakako je destimulišuća za asistente, te ne održava stvarne potrebe zaposlenih osoba s invaliditertom. Iako se u članu 3 Pravilnika o uslovima, kriterijumima i postupku za ostvarivanje subvencija (Sl. List CG broj 39/2012), navodi “zavisno od vremena provedenog na radu” i za osam časova radnog vremena iznos je isti. Ovi troškovi se, u stvari, po Zakonu odnose na “lične troškove” asistenta, što znači prije svega da se asistentima pokrivaju samo osnovni troškovi (prevoz, ishrana).

Ako poslodavac ima ili zaposli osobu s invaliditetom od najmanje 80% invaliditeta („teški invaliditet“) smatra se, u pogledu obaveze zapošljavanja, kao da je zaposlio dvije osobe s invaliditetom. Međutim, iako zaposli osobu s 80 i više procenata invaliditeta poslodavcu se ne priznaje veći obim prava, na primjer veći iznos za finansiranje asistenta (pomagača) u radu, ili neki drugi dodatni podsticaji.

Iako je još u aprilu prošle godine Ministarstvo rada i socijalnog staranja formiralo Radnu grupu za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom, čije je usvajanje po Programu rada Vlade planirano za ovu godinu Radna grupa, još uvijek, nije počela s radom u punom sastavu, uključujući predstavnike NVO sektora u radu Radne grupe.

Više puta smo, u proteklom periodu, ukazali na problem u oblasti rada i zapošljavanja osoba s invaliditetom, između ostalih i na ovaj, i pozvali Ministarstvo rada i socijalnog staranja da: angažovanje asistenata (pomagača) u radu definiše po ugovoru o radu, tako da se asistentima obezbijedi mogućnost radnog staža, te da uveća iznos naknade za asistente, tako da minimalna naknada za asistenta iznosi 80% prosječne zarade u Crnoj Gori u prethodnoj godini za puno radno vrijeme. Vjerujemo, da bi u današnje vrijeme, jedan broj nezaposlenih srednjoškolaca, koji nijesu imali mogućnost da nastave obrazovanje, ili i visokoškolaca koji ne mogu naći zaposlenje na otvorenom tržištu, prihvatilo posao asistenta, kao tehnički vid podrške osobi s invaliditetom.

Dok država ne promijeni politiku primorani smo da u kontinuitetu raspisujemo oglas za asistente preko naše fejsbuk stranice, kako bi se neko od mladih ljudi javio i tako, bez obzira na nizak iznos naknade, jednoj osobi s invaliditetom pomogao da radi i postiže rezultate rada, a time i sebi pružio priliku da uči o ljudskim pravima osoba s invaliditetom. Pored toga, Mimin asistent bi imao priliku da putuje i van Crne Gore i sam pohađa brojne treninge i obuke.


Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore

Pročitano 1665 put(a)

Back to top