utorak, 09 jul 2013 10:49

Autizam

Autor:

Šta je autizam?

Autizam je složeni razvojni poremećaj koji se obično javlja tokom prve 3 godine života. Mnogi stručnjaci vjeruju da ovaj problem nije izazvan jednim uzrokom. Postoje ozbiljni pokazatelji da autizam nastaje kao posledica različitih faktora koji utiču na razvoj mozga, njegovu strukturu i funkcionisanje. Ispoljava se kroz probleme u čulnom opažanju, govoru, mišljenju i razumijevanju socijalnih situacija. Zbog toga se ponašanje i odnos sa spoljašnjim svijetom razvija drugačije.

Uprkos početnim vjerovanjima u suprotno, autizam nije rijetka pojava. Poznato je da, ukoliko se podrazumijeva čitav spektar autističnih poremećaja, poremećaj može uticati na skoro 6 od 1000 osoba. Autizam može da se desi svakoj porodici, bez obzira na rasnu, nacionalnu i etničku pripadnost, socijalni i ekonomski status, i četvorostruko je učestaliji kod dječaka nego kod djevojčica.

Rana dijagnostika, tretman i uključivanje u obrazovni proces su ključni za djecu sa autizmom. Tako im se može pomoći da razviju svoje socijalne i komunikacione veštine, postanu samostalniji i vode ispunjeniji i produktivniji život.

Kako se postavlja dijagnoza?

Dijagnoza autizma se postavlja na osnovu posmatranja ponašanja. Ukoliko su u ponašanju prisutna sledeća tri elementa…

1. Problemi u komunikaciji što podrazumeva teškoće u razumevanju i usvajanju svih oblika komunikacije (izraz lica, gest, razvoj govor);

2. Problemi u socijalnim odnosima koji podrazumijevaju poteškoće u uspostavljanju veza sa drugim ljudima i nemogućnost prilagođavanja zahtjevima sredine;

3. Ograničeni i ponavljajući oblici ponašanja koji se manifestuju kroz ponavljanje istih pokreta, radnji, riječi i interesovanja i kroz težnju ka istovjetnosti i otporu prema promjenama:

…onda se sa sigurnošću može reći da se radi o autizmu.

Učestalost javljanja?

Prema najnovijim podacima autizam se javlja kod 20-60 djece na 10 000 rođenih. Učestalost autizma je ista u svim sredinama bez obzira na rasnu, nacionalnu ili etničku pripadnost, socijalni ili ekonomski status.

Uzroci autizma?

Mnogi stručnjaci veruju da ovaj složeni problem nije izazvan jednim jedinim uzrokom. Postoje ozbiljni pokazatelji da autizam nastaje kao posledica različitih faktora koji utiču na razvoj mozga, njegovu strukturu i funkcionisnje.

Šta autizam nije?

Danas se sa sigurnošću može reći da:

• Autizam nije mentalna bolest

• Deca sa autizmom nisu nevaspitana deca sa problemima u ponašanju

• Autizam ne nastaje zbog “hladnih” roditelja koji nedovoljno obraćaju pažnju na svoju decu

• Autizam ne nastaje zbog emocionalne lišenosti i stresa

 Tačno je…

•  da su osobe sa autizmom osjećajne (emotivne)

•  da osobe sa autizmom žele komunikaciju

•  da osobe sa autizmom mogu da se obrazuju

•  da osobe sa autizmom mogu da rade

Da li postoji lijek?

Lijek za autizam nije pronađen. Djeca sa autizmom odrastaju u odrasle osobe sa autizmom. Mnogima od njih će biti potrebna briga i staranje tokom cijelog života.

Kako pomoći?

Postoji mnogo programa za pomoć i rad sa osobama sa autizmom ali nijedan nije podjednako dobar i dovoljan za svakoga. Zbog toga u kreiranju individualnih programa moraju da učestvuju svi neposredno zainteresovani: osobe sa autizmom koliko god je to moguće, roditelji, članovi porodice, medicinsko osoblje, terapeuti i angažovani stručnjaci.

Važno je znati…

Rana dijagnostika, tretman i uključivanje u obrazovni proces su ključni za decu sa autizmom. Tako im se može pomoći da razviju svoje socijalne i komunikativne veštine, postanu samostalniji i vode ispunjeniji i produktivniji život.Izvor:www.autizam.org.rs

Pročitano 1593 put(a)

Back to top