petak, 27 jul 2018 11:51

Šta sve podrazumijeva dobra personalna asistencija?

Autor:

Evropska mreža za samostalni život (ENIL) je sprovela istraživanje u periodu od 19. januara do 4. marta 2018. u sklopu projekta “Personalna asistencija kojom rukovode korisnici u Evropskoj uniji”, koji je vodio Teodor Mladenov u okviru Fonda Marije Kiri.

Anketiranje je sprovedeno onlajn, upotrebom gugl formulara i platforme. Informacije o anketi poslate su putem i-mejla i ENIL-ovog biltena na ukupno 1968 adresa. Učesnici/e su iz velikog broja evropskih zemalja, s tim da ih je malo više iz Ujedinjenog kraljevstva i Jugoistočne Evrope, a nema ispitanika iz pojedinih krajeva Srednje Evrope. Od 48 ispitanika/ca koji su otkrili iz koje su zemlje, jedna osoba je navela Indoneziju, a 47 osoba navelo je 21 evropsku zemlju: Jermeniju, Austriju, Belgiju (3 ispitanika), Bugarsku (4 ispitanika), Estoniju, Francusku (2 ispitanika), Grčku (4 ispitanika), Mađarsku (4 ispitanika), Irsku, Italiju, Luksemburg, Maltu, Crnu Goru (2 ispitanika), Norvešku (3 ispitanika), Holandiju (2 ispitanika), Rumuniju (2 ispitanika), Srbiju (3 ispitanika), Švajcarsku i Ujedinjeno kraljevstvo (8 ispitanika).

Istraživanje je bilo više konsultativnog, nego istraživačkog karaktera – cilj je bio da se čuju iskustva korisnika/ca personalne asistencije i njihovih saveznika/ca u pokretu za samostalni život u Evropi i oko njega, a ne da sa statističkom preciznošću identifikuje percepcija određene grupe. Ipak, rezultati se mogu smatrati reprezentativnim stavovima ciljne populacije, u okviru određenih granica (statistički gledano, margina greške je 11% na nivou pouzdanosti od 90%, pod pretpostavkom slučajnog uzorkovanja).

Da bi se korisnicima/ama omogućio izbor i kontrola, šema personalne aisstencije treba da obezbijedi sljedeće:

-        Korisnici/e biraju svoje personalne asistente. (+130)

-        Asistenti/kinje su zaštićeni odredbama o zdravstvenom osiguranju i bezbjednosti. (+124)

-        Procedura žalbe koja omogućava korisnicima/ama da ospore ishod procjene potreba neposredna je, transparentna i ne podrazumijeva dodatne troškove za korisnika. (+123)

-        Usluga se pruža bez obzira na porodičnu situaciju (uključujući i bračni status). (+120)

-        Korisnici/e mogu zadržati asistenciju prilikom preseljelja u drugi region ili lokalnu samoupravu unutar zemlje. (+120)

-        Korisnici/e usluge imaju priliku da se žale na ishod procjene. (+119)

-        Prema šemi, korisnik/ca određuje vrijeme kada će se pružati asistencija, uključujući asistenciju tokom noći, vikenda, praznika itd. (+119)

-        Šema se zasniva na filozofiji samostalnog života i/ili socijalnom modelu invalidnosti. (+118)

-        Korisnici/e mogu otpustiti svoje personalne asistente/kinje. (+118)

-        Pružanje personalne asistencije po šemi priznato je kao (ljudsko, građansko, socijalno) pravo. (+117)

     Ovih deset karakteristika personalne asistencije dobile su najviše ocjene (dato u zagradama) u sprovedenom istraživanju. Od učesnika/ca je traženo da ocijene 138 karakteristika personalne asistencije na skali od +3 do -3, pri čemu +3 znači da karakteristika omogućava maksimalan izbor i kontrolu, dok -3 označava maksimalno ograničenje. Kumulativno, 100 karakteristika dobilo je pozitivne ocjene, dok je 38 dobilo negativne.

 Sledećih deset karakteristika personalne asistencije učesnici/e u studiji ocijenili su kao najrestriktivnije u smislu izbora i kontrole:

-        Asistente biraju pružaoci usluge, bez učešća korisnika. (-125)

-        Prema šemi, asistencija je vezana za lokaciju (na primer, pruža se samo kod kuće korisnika). (-124)

-        Šema se pogoršava uvođenjem mjera koje ograničavaju izbor i kontrolu korisnika. (-116)

-        Šema je ograničena “troškovima” i korisnici/e, za koje su troškovi podrške veći, usmjeravaju se na tradicionalne usluge (npr. rezidencijalne ustanove). (-115)

-        Šema se koristi kao izgovor za smanjenje troškova za “društvenu brigu”. (-108)

-        Donosioci odluka i druge zainteresovane strane (npr. mediji) pogrešno shvataju, zloupotrebljavaju ili pogrešno predstavljaju šemu. (-107)

-        Asistentima/kinjaama nije dozvoljeno da obavljaju poslove vezane za zdravstvenu zaštitu (čak i posle ovlašćelja ili odobrenja od strane stručnjaka iz oblasti medicine). (-103)

-        Prema šemi, asistenti/kinje imaju fiksno radno vrijeme (npr. od 9:00 do 17:00). (-99)

-        Šema je podvrgnuta smanjenju obima usluge (npr., uslovi za dobijanje usluge su pooštreni, smanjen je broj ‘sati asistencije’, uvedeno je uslovljavalje, itd.). (-97)

-        Postoji unaprijed određena lista aktivnosti koje asistenti/kinje mogu da obavljaju. (-86)

Rezultati istraživanja, između ostalog, će se koristiti za izradu kontrolne liste ponderisanih karakteristika personalne asistencije koja će se koristiti za procjenu šema personalne asistencije koje postoje.

Nadamo se da će takav alat omogućiti zagovaračima/cama samostalnog života da nadgledaju personalnu asistenciju i bore se za promjene u politici.

Pripremila: Anđela Miličić

Izvor: http://www.czuns.org/iz-cega-se-sastoji-dobra-personalna-asistencija/

 

Pročitano 4017 put(a)

Back to top