utorak, 24 septembar 2019 08:34

Najava: UMHCG i CEGAS započinju realizaciju projekta Svi jednaki u pristupu pravdi (All = in Access 2 Justice)

Autor:

Projekat „All = in Access 2 Justice – Svi jednaki u pristupu pravdi“  Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) sprovodi u saradnji s Centrom za građanske slobode (CEGAS).

Osnovni cilj projekta je doprinos razvoju politika i povećanju standarda u oblasti zaštite vulnerabilnih grupa (prioritetno OSI) kroz zalaganje za omogućavanje jednakih prava i ravnopravnosti stranaka pred crnogorskim sudovima.

Specifični cilj projekta usmjeren je na unaprjeđenje i razvoj pristupa pravdi i pravičnog postupka pred sudovima i Državnim tužilaštvom za OSI.

Navedeni ciljevi projekta će biti ispunjeni nizom aktivnosti. Naime, kroz izradu analiza i istraživanja na temu jednakog priznanja pred zakonom, postupcima pred organima i posebno pristupa pravdi za osobe s invaliditetom u Crnoj Gori, te konkretnih preporuka i modela evidencija sudskih postupaka u kojima učestvuju OSI, umnogome će se doprinijeti definisanju i primjeni standarda koji garantuju jednakost i pravičnost u pristupu pravdi, naročito u segmentu koji se odnosi na prava osoba s invaliditetom. Na ovaj način, projekat će dati direktne preporuke u oblasti garancija i zaštite prava na pristup pravdi OSI, posebno u segmentu instituta poslovne sposobnosti i primjene proceduralnih adaptacija tokom postupka, ali i pomoći realizaciju planiranih mjera Strategije i akcionog plana reforme pravosuđa Crne Gore, a koje će tokom i nakon projekta biti zastupane od strane aplikanata prema ključnim donosiocima odluka u oblasti pravosuđa.

Aktivnosti projekta realizuju se u okviru Konkursa za dodjelu malih grantova nevladinim organizacijama sa ciljem davanja podrške dostizanju većeg nivoa demokratije i vladavine prava u Crnoj Gori, sa fokusom na reformu pravosuđa, raspisanog od strane Centra za monitoring i istraživanje (CeMI) u partnerstvu sa Centrom za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) i Mrežom za afirmaciju evropskih integracionih procesa (MAEIP), a u okviru projekta “Reforma pravosuđa: Unaprjeđivanje kapaciteta organizacija civilnog društva u doprinosu očuvanju integriteta pravosuđa”, koji je finansiran od strane Evropske unije, kroz program pretpristupne podrške (IPA), kao i Ministarstva javne uprave.

Realizacija projekta traje pet mjeseci počev od 12.9.2019. Ukupan budžet projekta iznosi 8909,6 €, a od donatora su odobrena sredstva u iznosu od 7999,6 €.

Pripremila: Dragana Sokić, koordinatorka projekta

Pročitano 1440 put(a)

Back to top