petak, 20 januar 2023 12:08

Najava: UMHCG započinje realizaciju projekta P(O)(S)tupc(I)ma do pravde OSI

Autor:

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) realizuje projekat P(O)(S)tupc(I)ma do pravde OSI, uz finansijsku podršku Ministarstva ljudskih i manjinskih prava.

Projektom se želi doprinijeti podizanju nivoa svijesti o pravima OSI i smanjenju stepena diskriminacije OSI na teritoriji Crne Gore.

Planirani specifični ciljevi ovog projekta su: povećanje stepena informisanosti i znanja OSI i članova njihovih porodica o temeljnim pravima i slobodama OSI i mehanizmima zaštite od diskriminacije po osnovu invalidnosti povećanje informisanosti zaposlenih u pravosudnim organima, tužilaštvu, organima policije i inspekcijskim organima o pristupu pravdi i mehanizmima zaštite od diskriminacije OSI, povećanje motivisanosti OSI za pokretanje postupaka za zaštitu od diskriminacije, kao i povećanje stepena informisanosti studenata o korišćenju adekvatne terminologije u oblasti ljudskih prava OSI.

Projekat uključuje: organizovanje tri seminara o pristupu pravdi i mehanizmima zaštite od diskriminacije OSI, s akcentom na razumne i proceduralne adaptacije; orgaizovanje treninga o parničnom postupku i menizmima zaštite od diskriminacije OSI; pružanje besplatnog pravnog savjetovališta za OSI i članove nihovih porodica; organizovanje radionice za studente novinarstva o izvještavanju baziranom na modelu pristupa invaliditetu zasnovanom na ljudskim pravima OSI; kontinuirano sprovođenje medijske kampanje; potpisivanje memoranduma o saradnji s FPN, Pravnim fakultetom UCG i UDG, kao i izradu džepnog priručnika na temu modela pristupa invaliditetu.

Projektom će biti obuhvaćene osobe s invaliditetom (OSI), žene s invaliditetom, djeca s invaliditetom, članovi porodice OSI, sudstvo, tužilaštvo, organi policije, inspekcijski organi, studenti s invaliditetom i studenti bez invaliditeta sa Pravnog fakulteta, Fakulteta politčkih nauka, Univerziteta Donja Gorica i ostalih privatnih fakulteta u okviru kojih postoji smjer žurnalistika/novinarstvo.

Aktivnosti projekta realizuju se u okviru Konkursa za NVO u oblasti zaštite lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti u 2022. Realizacija projekta traje devet mjeseci počev od 29. decembra 2022, a odobrena sredstva za njegovu realizaciju iznose 23.988,00€.

Pročitano 742 put(a)

Back to top